Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
23 lines (19 sloc) 796 Bytes
city: brno
start: 2019-08-29 19:00:00
name: Brněnské Pyvo
topic: U Pivoně
venue: pivon
description: |
Srpen je tu, a s ním i poslední prázdninové Pyvo věnované networkingu.
Tentokrát se potkáme v nové, krásné hospodě Pivoň u Lužánek, kde budeme
mít možnost ochutnat spoustu rozličných pochutin (piv) a snad nezažijeme saunu jako posledně :)
----------------------
Last summer Pyvo is here and this time we decided to visit new pub Pivoň near Lužánky.
There will be a possibility to try various delicacies (beers) and hopefully
we will not experience pub sauna as we did the last time.
talks:
- title: Goodbye
description: |
???
speakers:
- sha256:fd9f3f0f8e07d220a653add9f7dc9e052a3b232af0ca8c2eedb7aeeb5d62982b
You can’t perform that action at this time.