Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
64 lines (47 sloc) 2.83 KB
city: brno
start: 2019-10-31 19:00:00
name: Brněnské Pyvo
topic: Komunitní
venue: artbar
description: |
Říjnové Pyvo bude tak trochu speciální. Nebudeme se věnovat technickým tématům, nýbrž IT komunitám.
Poslechneme si tři přednášky lidí, kteří mají dlouholeté zkušenosti s pořádáním meetupů, workshopů či kurzů, a také budováním komunit samotných.
----
This months Pyvo is a special one. We will switch from technical topics to community ones for once.
We invited three long-time community enthusiats to share their experience with organizing IT-related meetups,
workshops and courses, and building the communities in general.
talks:
- title: Experimenting with community events
description: |
Téměř každý už slyšel o tom, že se pro různé komunity pořádají nějaké meetupy a workshopy.
Pojďme si představit i jiné formáty akcí, čím mohou být zajímavé a pro které skupiny jsou více či méně vhodné.
---
Almost everyone knows there are some meetups and workshops being organized for various communities.
Let’s talk about some other formats of community events, what can be interesting about those and for which
groups they may or may not work.
speakers:
- Anežka Müller
- title: PyLadies under the hood
description: |
Brno: kdo, co a proč. Přijď se podívat na naši komunitu, aktivity, role a... třeba se i přidej?
---
Brno: who, what and why. Have a glance at our community, activities, roles - and... maybe get convinced to join us?
speakers:
- Karolina Surma
- title: Lessons learned from 9 years of community work
description: |
Honza pomáhá s rozšiřováním české Python komunity od roku 2011, kdy založil Pyvo v Brně. Roky se věnuje srazům,
kurzům, workshopům, konferencím, neziskovce Pyvec, a dalšímu dobrovolničení.
Poslechněte si několik ponaučení, která si odnesl ze své komunitní práce, a o kterých si myslí, že by mohla pomoci i dalším.
---
Since 2011, when he founded Pyvo in Brno, Honza has been helping to drive the growth and success of the Czech Python User Group.
For years he has been participating in volunteer-driven meetups, courses, workshops, conferences, the Pyvec nonprofit, and more.
Listen to a few lessons he has learned during his community work, which he thinks could help others to better understand
how to succeed in volunteering.
speakers:
- Honza Javorek
- title: "Lightning talky"
description: |
Určitě dojde i na lightning talky. Můžeš jeden mít i ty,
viz [pyvo.cz#info-for-speakers](https://pyvo.cz/#info-for-speakers).
Registrace nutná na [Lightning Talk – bit.ly/brpylight](https://bit.ly/brpylight).
You can’t perform that action at this time.