Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
59 lines (47 sloc) 2.86 KB
city: brno
start: 2019-11-28 19:00:00
name: Brněnské Pyvo
topic: Listopadové
venue: artbar
description: |
Listopadové Pyvo přináší opět několik zajímavých přednášek a příležitost pro to,
se setkat s lokálními Pythonisty, probrat vše důležité a ochutnat pivní nabídku Artbaru.
---
November Pyvo brings interesting talks again. Also a great opportunity to meet local Pythonistas,
discuss "important stuff" and try some of the great beers of Artbar.
talks:
- title: Automatizovaná konverze textových sestav do formátu Office Open XML
description: |
Tahle přednáška bude v českém jazyku.
Z UNIXového systému dostaneme textovou sestavu, která je pro další zpracování uživatelem nevhodná.
Údaje z ní sice dostane, ale o nějakém třídění, jednoduchém vyhledávání nebo snad tvorbě statistiky
nemůže být řeč. A tak za pomocí propojení Pythonu a databáze vznikl jednoduchý program,
který na základě nastavených pravidel převede textovou sestavu do Office Open XML,
se kterým už si poradí tabulkový editor a uživateli poskytuje nesrovnatelný komfort.
speakers:
- Luděk Reif
- title: Roboproject
description: |
Už rok se skupina nadšených začínajících Pythonistek věnuje vývoji počítačové verze deskové hry RoboRally v Pythonu.
A první hratelná verze je na světě! Pojďme si říct něco o technologiích, které jsou na hře použity,
jaká jsou jejich omezení, jaká je další budoucnost projektu a jak se do něj můžete zapojit.
---
For the last year, a group of eager Python beginners has been working on Python version of a board game RoboRally.
We're pleased to announce v. 1! Let's talk about what technologies we used and why, what are the limitations,
what are the possibilities of future development and how you can contribute.
speakers:
- Karolina Surma
- title: Automating the boring space stuff!
description: |
Matthias will introduce to us how to (almost) automate satellite operations.
It involves an automation-framework as the base, and the different tools and utilities built on top of it.
Additionally, the talk will include the evolution of the ground software side, reducing manual steps to near-automatic, one-click solution.
As the last topic, the talk will also describe the move from purely on-site service to AWS and various
pitfalls encountered while learning the new platform.
speakers:
- Matthias Bermann
- title: "Lightning talky"
description: |
Určitě dojde i na lightning talky. Můžeš jeden mít i ty,
viz [pyvo.cz#info-for-speakers](https://pyvo.cz/#info-for-speakers).
Registrace nutná na [Lightning Talk – bit.ly/brpylight](https://bit.ly/brpylight).
You can’t perform that action at this time.