Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
36 lines (29 sloc) 1.61 KB
city: brno
start: 2020-01-30 19:00:00
name: Brněnské Pyvo
topic: Droní
venue: artbar
description: |
Na prvním Pyvu v roce 2020 se budeme věnovat programování dronů. Sejdeme se opět v klubovně ArtBaru :)
---
At the first Pyvo in 2020 we will focus on the drone programming. We will meet again in Artbar's lounge room :)
talks:
- title: Experimenting with DJI Tello drones
description: |
Spolu s účastníky CodeBrew Hackatonu jsme se snažili něco rozumného vymyslet a naprogramovat s drony DJI Tello,
které jsou programovatelné v Pythonu. Jak nám to šlo, na jaké problémy jsme narazili a jaká to byla zábava Vám
odprezentují Vlado a Dominik ze SolarWinds.
Pracovali jsme v Pythonu, ale o Pythonu to nakonec zas tak moc nebylo, jak sami uvidíte a uslyšíte. :)
---
Along with the participants of CodeBrew Hackaton, we have tried to design and develop something reasonable with DJI Tello drones,
which are programmable using Python. How it went, what problems have we encountered, and how much fun it all was,
will be presented to you by Vlado and Dominik from SolarWinds.
We were using Python, but that turned out to be just an implementation detail. You shall see for yourself. :)
speakers:
- Vlado Kopšo
- Dominik Jochec
- title: "Lightning talky"
description: |
Určitě dojde i na lightning talky. Můžeš jeden mít i ty,
viz [pyvo.cz#info-for-speakers](https://pyvo.cz/#info-for-speakers).
Registrace nutná na [Lightning Talk – bit.ly/brpylight](https://bit.ly/brpylight).
You can’t perform that action at this time.