Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
17 lines (15 sloc) 405 Bytes
city: hradec-kralove
start: 2018-10-25 18:00:00
name: Hradecké Pyvo
number: 2
topic: Druhé
venue: hnizdo-snu
description: |
Restaurace otevírá v 18 hodin. Pokud plánujete přijít příliš brzy, nebuďte zaskočeni.
talks:
- title: MicroPython ve světě IoT zařízení
speakers:
- Vladan Laxa
- title: Jak se hravě zdokonalovat (nejen) v Pythonu
speakers:
- Robert Richter