Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
16 lines (14 sloc) 354 Bytes
city: hradec-kralove
start: 2019-04-11 18:00:00
name: Hradecké Pyvo
number: 4
topic: Čtvrté
venue: pivovarske-domy
description: ""
talks:
- title: Python v bioinformatice – počítání písmenek A, C, G, T
speakers:
- Radka Symonová
- title: Jak (ne)posílat soubory, aneb kaskadérské kousky s UDP
speakers:
- Radek Goláň
You can’t perform that action at this time.