Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
17 lines (14 sloc) 319 Bytes
city: hradec-kralove
start: 2019-10-31 18:00:00
name: Hradecké Pyvo
number: 6
topic: Šesté
venue: pivovarske-domy
description: ""
talks:
- title: Selenium WebDriver - ovládání webu pomocí Pythonu
speakers:
- Lukáš Láska
- title: Datové třídy z Pythonu 3.7
speakers:
- Robert Richter
You can’t perform that action at this time.