Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
34 lines (29 sloc) 1.05 KB
city: liberec
start: 2019-02-07 18:00:00
name: Liberecké Pyvo
number: 4
topic: čtvrté
venue: depo
description: |
Téměř přesně po roce tu bylo čtvrté Liberecké Pyvo, programátorský sraz nejen o Pythonu.
talks:
- title: Robot Matylda
speakers:
- Michal Seidl
coverage:
- slides: https://pyvec.github.com/talks-archive/liberec-2019-02-09-robot-matylda.pdf
- title: "Útok na [Libre|Open]Office s pomocí Pythonu"
speakers:
- Petr Krčmář
coverage:
- slides: https://pyvec.github.com/talks-archive/liberec-2019-02-09-utok-na-libreoffice.pdf
- title: "Pozvánky na akce"
lightning: true
speakers:
- Ondřej Caletka
coverage:
- slides: https://pyvec.github.com/talks-archive/liberec-2019-02-09-pozvanky.pdf
# - title: Lightning talks
# lightning: true
# description: |
# Krátké přednášky na libovolné téma. Jediným omezením je časový limit pět minut (včetně prostoru pro dotazy). Registrujte svůj *lightning talk* na [lipyvo.jdem.cz](http://lipyvo.jdem.cz/).