Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
24 lines (19 sloc) 749 Bytes
city: olomouc
start: 2018-11-28 18:00:00
name: Olomoucké Pyvo
topic: Caching
description: |
Ahoj!
Tématem dalšího Pyva je Caching nebo-li kešování. Přednáška bude v
angličtině, ale nezoufejte, pivo se bude točit české! A diskuse s
připravenými či improvizovanými lightning talky bude také tradičně v češtině.
Pokud máte nějakou přednášku či téma na příště, dejte nám vědět v
[mailing listu Olomouckého Pyva](https://groups.google.com/forum/#!forum/olomoucke-pyvo).
A přidejte se do mailing listu pro aktuální info.
Těšíme se na vaši hojnou účast!
venue: picolo-piratske-centrum-olomouc
talks:
- title: Caching (en)
speakers:
- Aleh Filipovich
urls: []