Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
27 lines (22 sloc) 837 Bytes
city: olomouc
start: 2019-01-30 18:00:00
name: Olomoucké Pyvo
topic: Monitoring microservic s pohádkou
description: |
Ahoj!
První Olomoucké Pyvo v roce 2019 bude s přednáškou o monitoringu microservic.
A doplněné bude pohádkou s dobrým koncem. A jak už to bývá, zabrousíme do
různých dalších témat okolo Pythonu a programování vůbec.
Pokud máte nějakou přednášku či téma na příště, dejte nám vědět v
[mailing listu Olomouckého Pyva](https://groups.google.com/forum/#!forum/olomoucke-pyvo).
A přidejte se do mailing listu pro aktuální info.
Těšíme se na vaši hojnou účast!
venue: picolo-piratske-centrum-olomouc
talks:
- title: Monitoring microservices
speakers:
- Martin Čurlej
- title: Pohádka
speakers:
- Mirek Kuře
urls: []