Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
22 lines (17 sloc) 597 Bytes
city: olomouc
start: 2019-02-27 18:00:00
name: Olomoucké Pyvo
topic: Monitoring microservices
description: |
Ahoj!
Únorové Olomoucké Pyvo bude o monitorování microservices.
Pokud máte nějakou přednášku či téma na příště, dejte nám vědět v
[mailing listu Olomouckého Pyva](https://groups.google.com/forum/#!forum/olomoucke-pyvo).
A přidejte se do mailing listu pro aktuální info.
Těšíme se na vaši hojnou účast!
venue: picolo-piratske-centrum-olomouc
talks:
- title: Monitoring microservices
speakers:
- Martin Čurlej
urls: []
You can’t perform that action at this time.