Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
37 lines (29 sloc) 1.29 KB
city: olomouc
start: 2019-03-27 19:00:00
name: Olomoucké Pyvo
topic: PyCharm a Cookiecutters
description: |
Ahoj!
Srovnáváme čas začátku s ostatními Pyvy, a tak březnové Olomoucké Pyvo bude
od 19:00. V první přednášce se dozvíte něco o editoru PyCharm a Vim:
> Čím se liší vývoj v jedněch z nejrozšířenějších prostředí a to konkrétně
> Vim a PyCharm? Pojďte si poslechnout, čím mě který přístup zaujal a čím
> zase ne.
A další přednáška bude o nástroji Cookiecutter:
> Začínáte nový projekt či aplikaci a potřebujuete zkopírovat a lehce
> upravit spoustu nezbytných souborů? Zjednoduště si to pomocí nástroje
> Cookiecutter a připravených templatů pro různé projekty. A naučte se
> vytvářet i vlastní templaty pro Cookiecutter.
Pokud máte nějakou přednášku či téma na příště, dejte nám vědět v
[mailing listu Olomouckého Pyva](https://groups.google.com/forum/#!forum/olomoucke-pyvo).
A přidejte se do mailing listu pro aktuální info.
Těšíme se na vaši hojnou účast!
venue: picolo-piratske-centrum-olomouc
talks:
- title: PyCharm
speakers:
- Dan Nepejchal
- title: Generujeme projekty pomocí Cookiecutteru
speakers:
- Jan Bednařík
urls: []
You can’t perform that action at this time.