Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
22 lines (17 sloc) 686 Bytes
city: olomouc
start: 2019-07-31 19:00:00
name: Olomoucké Pyvo
topic: Jak bylo na EuroPython 2019
description: |
Ahoj!
ani o prázdninách Pyvo nevynecháme a dozvíte se zajímavosti z konference EuroPython 2019, která se letos uskutečnila ve Švýcarském městě Basilej.
Pokud máte nějakou přednášku či téma na příště, dejte nám vědět v
[mailing listu Olomouckého Pyva](https://groups.google.com/forum/#!forum/olomoucke-pyvo).
A přidejte se do mailing listu pro aktuální info.
Těšíme se na vaši hojnou účast!
venue: picolo-piratske-centrum-olomouc
talks:
- title: EuroPython 2019
speakers:
- Jan Bednařík
urls: []
You can’t perform that action at this time.