Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
22 lines (18 sloc) 811 Bytes
city: olomouc
start: 2019-08-28 19:00:00
name: Olomoucké Pyvo
topic: Zpátky do školy
description: |
Stejně jako oprázdninách žáci neřeší přípravu do školy, my jsme promeškali přípravu posledního prázdninového Olomouckého Pyva. Proto nás místo přednášek čekají více či méně improvizované lightning talky a povídání o zajímavých technologiích.
Pokud máte nějakou přednášku či téma na příště, dejte nám vědět v
[mailing listu Olomouckého Pyva](https://groups.google.com/forum/#!forum/olomoucke-pyvo).
A přidejte se do mailing listu pro aktuální info.
Těšíme se na vaši účast!
venue: picolo-piratske-centrum-olomouc
talks:
- title: improvizace
speakers:
- všichni
description: |
Je to na vás :-)
urls: []
You can’t perform that action at this time.