Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
28 lines (24 sloc) 848 Bytes
city: olomouc
start: 2019-10-30 19:00:00
name: Olomoucké Pyvo
topic: Webové frameworky 2
description: |
Posledně jsme měli přehled různých Pythonních webových frameworků. Tentokrát
se podíváme podprobněji na Django a Flask.
Pokud máte nějakou přednášku či téma na příště, dejte nám vědět v
[mailing listu Olomouckého Pyva](https://groups.google.com/forum/#!forum/olomoucke-pyvo).
A přidejte se do mailing listu pro aktuální info.
Těšíme se na vaši účast!
venue: picolo-piratske-centrum-olomouc
talks:
- title: Django
speakers:
- Dan Nepejchal
description: |
Praktická ukázka jak na Django.
- title: Flask
speakers:
- Martin Tichý
description: |
Přehled základních funkcionalit Flasku a oblíbených doplňujících modulů.
urls: []
You can’t perform that action at this time.