Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
21 lines (18 sloc) 763 Bytes
city: olomouc
start: 2020-02-27 19:00:00
name: Olomoucké Pyvo
topic: Čtvrtek není středa
description: |
Témata přednášek zatím nejsou pevně daná, tak se přijďte nechat překvapit!
Tentokrát bude Olomoucké Pyvo netradičně ve čtvrtek. Ale od března jedeme
v klasickém rytmu poslední středy v měsíci.
Těšíme se na vás!
venue: picolo-piratske-centrum-olomouc
talks:
- title: OGR -- One Git Library to Rule them all
speakers:
- František Lachman
description: "Ukázka knihovny pro práci s GitHubem, GitLabem a Pagure. Jak se používá. Co na ní staví. A jak ji testujeme."
urls:
- https://gitlab.com/lachmanfrantisek/talks/-/blob/master/pyvo-2020-02-ogr/pyvo-2020-02-ogr.ipynb
urls: []
You can’t perform that action at this time.