Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
26 lines (20 sloc) 836 Bytes
city: ostrava
start: 2018-12-05 19:00:00
name: Ostravské Pyvo
topic: Analýza dat
description: |
Ahoj!
Data o všem možném jsou všude kolem nás a s každým dalším rozšířením
technologického pokroku jich je více a více. V surových datech se
skrývají mnohé zajímavé informace a souvislosti, které ale někdo musí
nejdříve analyzovat, aby mohl získat nějakou zajímavou informaci či
konkurenční výhodu.
Prosincové Pyvo věnujeme analýze dat. Podíváme se společně na možné
zdroje dat k analýze, ukážeme si základy explorativní analýzy a dojde i
na moderní nástroje a přístupy strojového učení.
Máš k tématu co říci? Napiš nám!
Těšíme se.
venue: vr-levsky
talks: []
urls:
- https://www.meetup.com/Ostravske-Pyvo/events/256594968/