Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
27 lines (20 sloc) 803 Bytes
city: ostrava
start: 2019-02-06 19:00:00
name: Ostravské Pyvo
topic: Poklady standardní knihovny
description: |
Ahoj!
Python je jazyk s velmi bohatou standardní knihovnou a jen málokdo ví,
jaké poklady vhodné pro širokou škálu projektů se v ní ukrývají.
Odložme tedy na chvíli pip a pojďme se podívat, co zajímavého
standardní knihovna ukrývá a co tedy můžeme použít bez nutnosti
instalace knihoven třetích stran.
Máš oblíbený modul ve standardní knihovně? Dej vědět a my si o tom na
Pyvu rádi poslechneme.
A POZOR! PyCon CZ se nezadržitelně blíží a na Pyvu budeš mít možnost
vyhrát vstupenku zdarma!
Těšíme se.
venue: vr-levsky
talks: []
urls:
- https://www.meetup.com/Ostravske-Pyvo/events/258621621/