Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
21 lines (17 sloc) 617 Bytes
city: ostrava
start: 2019-03-06 19:00:00
name: Ostravské Pyvo
topic: Kino Pyvo
description: |
Ahoj!
Po světě se koná stále více a více zajímavých akcí s velmi zajímavým
obsahem a díky moderním technologiím a rychlému internetu je můžeme mít
všechny na dosah ruky.
Pojďme se společně podívat na některá zajímavá a vtipná vystoupení,
které se podařilo zaznamenat. Máš vlastní oblíbený lightning talk či
přednášku? Dej nám o tom vědět!
Těšíme se.
venue: vr-levsky
talks: []
urls:
- https://www.meetup.com/Ostravske-Pyvo/events/259469734/
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.