Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
30 lines (24 sloc) 1.03 KB
city: ostrava
start: 2019-04-03 19:00:00
name: Ostravské Pyvo
topic: MetaPyvo aneb Pyvo o Pyvech
description: |
Ahoj!
Dubnové Pyvo bude trošku netradiční. Povíme si něco o tom, jak to
vlastně celé vniklo od prvních srazů v Brně až po Pyva napříč
republikou, jaké to je Pyva organizovat, co všechno se povedlo a
nepovedlo a jaká nás v Ostravě čeká budoucnost.
Ze stejného pohledu probereme také začátečnické kurzy komunity
Pyladies.
Na Pyvo přímo naváže sprint české Python komunity, který se bude konat
v Lískovci u Frýdku-Místku následující víkend, ale zájemci se mohou
přidat klidně už po Pyvu. Na sprintu se plánuje a také rovnou realizuje
spousta aktivit napříč republikou, diskutují se důležitá témata a
vysedává se do noci u ohně. Vítán je každý, kdo by rád přiložil ruku k
dílu.
Přijďte a zapojte se!
Těšíme se na vás.
venue: vr-levsky
talks: []
urls:
- https://www.meetup.com/Ostravske-Pyvo/events/259637976/
You can’t perform that action at this time.