Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
28 lines (22 sloc) 1.21 KB
city: vratimov
start: 2019-08-14 18:00:00
name: Ostravské Pyvo
topic: "Letní kino #2"
description: |
**POZOR: V srpnu bude změna. Pyvo se bude konat místo první středy až druhou středu v měsíci tedy 14. 8. 2019. První středu došlo ke kolizi termínů s konferencí.**
Po vzoru let minulých se v srpnu společně podíváme do letního kina,
které opět promítá každou prázdninovou středu na jiném místě ve Frýdku-
Místku a okolí.
Pyvo začne v 18:00 na cyklostezce mezi Ostravou a Frýdkem v Coolárně ve
Vratimově. Po 19h večerní se společně můžeme vydat do Frýdku na hřiště
u Hříbků, kde ve 20:15 začne promítání pohádky Čertí brko.
* [Letní kino ve Frýdku-Místku](http://www.kulturafm.cz/aktuality/856-kino-na-vylete-2019)
* [Místo promítání](https://mapy.cz/s/3vxPM)
* [Film](https://www.csfd.cz/film/530191-certi-brko/prehled/)
V případě velmi nepříznivého počasí vymyslíme náhradní plán. Sledujte
[meetup.com](https://www.meetup.com/Ostravske-Pyvo/events/263190693/) pro případné aktualizace.
Těšíme se na vás.
venue: coolarna
talks: []
urls:
- https://www.meetup.com/Ostravske-Pyvo/events/263190693/
You can’t perform that action at this time.