Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
32 lines (25 sloc) 1.11 KB
city: ostrava
start: 2019-09-04 19:00:00
name: Ostravské Pyvo
topic: O komunitě pro komunitu
description: |
Ahoj!
Prázdniny se chýlí ke konci a je čas se z prosluněných pláží vrátit
zpět do reality všedních dní.
V září začíná nejen školní rok, ale i kurzy organizované komunitou
PyLadies, z letargie se probouzí organizace dalšího PyConu a nové
aktivity a plány na sebe nenechají dlouho čekat.
Pojďme se společně podívat na to, jak se do komunity zapojit, jak se v
ní vyznat a co všechno se kolem ní v poslední době děje. Povíme si také
něco málo o Pyvci coby servisní organizaci naší české komunity. Nebude
chybět ani nakouknutí do pozadí organizace větších či menších akcí
napříč republikou.
Přijďte a zapojte se!
Těšíme se na vás.
P.S.: Ve středu nás také čeká první hodina nového začátečnického kurzu
PyLadies, takže dorazíme sice o trošku později, zato ale se zbrusu
novými účastníky.
venue: vr-levsky
talks: []
urls:
- https://www.meetup.com/Ostravske-Pyvo/events/264341129/
You can’t perform that action at this time.