Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
28 lines (22 sloc) 991 Bytes
city: ostrava
start: 2019-12-04 19:00:00
name: Ostravské Pyvo
topic: Zásahy státu do IT a Advent of code
description: |
Ahoj!
Předvánoční setkání a poslední Pyvo v tomto roce bude tradičně první
středu v měsíci, takže když uslyšíš v poledne sirény, víš, kam máš
večer vyrazit.
Kromě pohodového pokecu o proběhlém workshopu datové analýzy a pomalu
končícím začátečnickém kurzu programování se můžete těšit na dva
příspěvky. Ten první se bude zabývat zásahy států a EU do informačních
technologií a v tom druhém se krátce podíváme na Advent of code a
řešení do té doby zadaných úloh.
Přijďte a zapojte se!
Těšíme se na vás.
P.S.: Ve středu nás opět čeká hodina začátečnického kurzu PyLadies,
takže dorazíme sice o trošku později, zato ale ve větším počtu
venue: vr-levsky
talks: []
urls:
- https://www.meetup.com/Ostravske-Pyvo/events/266871687/
You can’t perform that action at this time.