Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
36 lines (29 sloc) 1.3 KB
city: ostrava
start: 2020-02-05 19:00:00
name: Ostravské Pyvo
topic: Jak vytvořit PDF a desková hra Steampunk rally
description: |
Ahoj!
Máme tady opět další rok plný nových očekávání a předsevzetí a s ním
tady máme také první pyvo. Opět se uskuteční první středu v měsíci.
V únoru se sejdeme po první hodině našeho nového kurzu datová analýza v
Pythonu. Nejspíš tedy začneme o malinko později než z kurzu dorazíme.
Na co se můžete těšit:Pokecáme o našich dojmech z první hodiny kurzu
datové analýzy v Pythonu. Dále si řeknem něco málo o tom jak pomocí
Pythonu lze vytvořit PDF soubor (různé reporty nebo faktury apod.).
Nakonec budeme mít s sebou také deskovou hru Steampunk rally, kterou si
můžeme zahrát pokud bude chuť.
Máš-li nějaké své téma ze světa IT o kterém by ses chtěl podělit s
ostatními ? Určitě na to bude prostor a rádi se dozvíme něco nového a
zajímavého.
Přijďte a zapojte se!
Těšíme se na vás.
venue: vr-levsky
talks:
- title: Tvorba PDF dokumentů
speakers:
- David Stroch
coverage:
- slides: https://pyvec.github.io/talks-archive/ostrava-2020-02-05-david-stroch-generate_pdf_by_python.pdf
urls:
- https://www.meetup.com/Ostravske-Pyvo/events/268211650/
You can’t perform that action at this time.