Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
25 lines (19 sloc) 736 Bytes
city: ostrava
start: 2020-03-04 19:00:00
name: Ostravské Pyvo
topic: Zajímavosti z kurzu datové analytiky
description: |
Ahoj!
Ve středy stále probíhá kurz datové analytiky a s množícími se
znalostmi nacházíme stále nové, zajímavé nástroje, knihovny a způsoby
jejich použití. A na Pyvu se o ně podělíme!
Začneme opět o malinko později než z kurzu dorazíme.
Máš-li nějaké své téma ze světa IT o kterém by ses chtěl podělit s
ostatními ? Určitě na to bude prostor a rádi se dozvíme něco nového a
zajímavého.
Přijďte a zapojte se!
Těšíme se na vás.
venue: vr-levsky
talks: []
urls:
- https://www.meetup.com/Ostravske-Pyvo/events/269127533/
You can’t perform that action at this time.