Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
executable file 59 lines (56 sloc) 2.51 KB
city: plzen
start: 2019-07-10 18:00:00
name: Plzeňské Pyvo
number: 10
topic: Editory kódu a vychytávky pro usnadnění vývoje
venue: beer-factory
description: |
Vážení přátelé a příznivci našich setkání!
Pro nadcházející, prázdninové, setkání bylo vybráno téma "Editory kódu", rozšířené o další pomůcky, které nám pomáhají při editaci kódu.
Editor kódu, jakožto pravá ruka programátora, může být velmi dobrým pomocníkem. Pojdmě se vzájemně obohatit o zkušenosti, které s nimi máme.
talks:
- title: Úvodní slovo
speakers:
- Filip Vaculík
- Tomáš Bedřich
- title: Editory kódu, co od nich očekáváme
speakers:
- Filip Vaculík
description: |
Jak vybrat vhodný editor kódu?
Bez kterých funkcí to fakt nejde, co se hodí mít a co už spíš zdržuje než pomáhá?
- title: Vim a jeho svět
speakers:
- Ondřej Kristejn
description: |
Lehké představení a nahlédnutí do tajemného, šíleného a úžasného světa, textového editoru Vim.
- title: Mu-Editor
speakers:
- Tomáš Andrle
description: |
Představení přehledného editoru kódu, který používáme při výuce PyLadies v Plzni.
lightning: true
- title: Multicursor a pár vychytávek okolo
speakers:
- Tomáš Bedřich
description: |
Na pár příkladech si ukážeme, jak lze velmi efektivně editovat kód pomocí multicursoru. Možná se dostane i na pár dalších zajímavých funkcí, které dokážou hodně zrychlit práci.
lightning: true
- title: Procházení kódem při editaci rozsáhlých programů
speakers:
- Filip Vaculík
description: |
Představení několika vychytávek, aplikovaných v editoru PyCharm Community Edition, které se mohou hodit při editaci rozsáhlých kódů.
lightning: true
- title: Editace kódu v CLI
description: |
Tipy na editaci kódu v textovém prostředí.
lightning: true
- title: Lightning talks
lightning: true
description: |
Pokud máte zkušenost se zajímavou technologii, projektem, nebo chcete prezentovat sebe, či svou firmu a její aktivity,
nebojte se přihlásit o slovo. K dispozici můžete mít plných 5 minut pro své téma.
Téma je možno přihlásit kdykoliv během akce u libovolného z organizátorů.
Také sbíráme náměty na přednášky pro další Pyva viz. [pyvo.cz#info-for-speakers](https://pyvo.cz/#info-for-speakers).
urls: []
You can’t perform that action at this time.