Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
61 lines (58 sloc) 2.51 KB
city: plzen
start: 2019-11-13 18:00:00
name: Plzeňské Pyvo
number: 12
topic: GIT
venue: beer-factory
description: |
Vážení přátelé a příznivci našich setkání!
Zjistili jsme, že stále ještě ne všichni se úplně kamarádí s nejpoužívanějším verzovacím systémem dneška – s Gitem. Proto jsme se rozhodli tomuto tématu věnovat _ještě jeden poslední_ večer, po kterém už všichni budou vědět 100% všechno. :)
Git je sice nejoblíbenější mezi programátory, ale jeho použití se zdaleka neomezuje na psaní kódu. Proto přijďte i vy, kdož přímo nepíšete kód, avšak máte libovolnou motivaci nějaké soubory verzovat / zachovávat jejich historii změn.
talks:
- title: Úvodní slovo
speakers:
- Filip Vaculík
- Tomáš Bedřich
- title: Úvod do Gitu
speakers:
- Jan Smitka - Lynt
description: |
Git není jen nástrojem pro spolupráci v týmech, je dobrým pomocníkem i na soukromých projektech (ne)jen pro radost. V přednášce si proto vysvětlíme základní pojmy a ukážeme si, že s Gitem lze začít velmi snadno i bez příkazové řádky. Přednáška bude určena především pro začátečníky, kteří s podobným nástrojem ještě nepracovali.
- title: Git hooks
speakers:
- Ondřej Kristejn - Heureka
description: |
Prostředek, jak naučit Git automaticky reagovat na konkrétní události.
lightning: true
- title: Git filter-branch
speakers:
- Tomáš Zítka - ZČU
description: |
Odstraňování nepohodlných dat z historie.
lightning: true
- title: Git bisect
speakers:
- uvidíme
lightning: true
- title: Git reflog
speakers:
- uvidíme
lightning: true
- title: Git rebase
speakers:
- uvidíme
lightning: true
- title: Obsluha Gitu rychleji
speakers:
- Filip Vaculík
description: |
Ukázka aliasů, které se vám mohou hodit pro zautomatizování práce s Gitem.
lightning: true
- title: Lightning talks
lightning: true
description: |
Pokud máte zkušenost se zajímavou technologii, projektem, nebo chcete prezentovat sebe, či svou firmu a její aktivity,
nebojte se přihlásit o slovo. K dispozici můžete mít plných 5 minut pro své téma.
Téma je možno přihlásit kdykoliv během akce u libovolného z organizátorů.
Také sbíráme náměty na přednášky pro další Pyva viz. [pyvo.cz#info-for-speakers](https://pyvo.cz/#info-for-speakers).
urls: []
You can’t perform that action at this time.