Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
27 lines (23 sloc) 1.17 KB
city: plzen
start: 2020-03-11 18:00:00
name: Plzeňské Pyvo
number: 14
topic: Návrhové vzory
venue: beer-factory
description: |
Vážení přátelé a příznivci našich setkání!
Každému vývojáři se poměrně brzo stane, že ve světě kódu se neustále objevují stejné, či velmi podobné situace.
Jako odpověď na tuto skutečnost, napříč mnoha lety co toto odvětví existuje, vznikly jisté vzory, které tyto
situace řeší. Říká se jim - Návrhové vzory (Design patterns).
Návrhové vzory, nejsou nutně vázány na kontrétní jazyk a tudíž je toto téma vhodné i pro ne-pythonisty.
talks:
- title: Úvodní slovo
speakers:
- Filip Vaculík
- Tomáš Bedřich
description: |
Pokud máte zkušenost se zajímavou technologii, projektem, nebo chcete prezentovat sebe, či svou firmu a její aktivity,
nebojte se přihlásit o slovo. K dispozici můžete mít plných 5 minut pro své téma.
Téma je možno přihlásit kdykoliv během akce u libovolného z organizátorů.
Také sbíráme náměty na přednášky pro další Pyva viz. [pyvo.cz#info-for-speakers](https://pyvo.cz/#info-for-speakers).
urls: []
You can’t perform that action at this time.