Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
25 lines (24 sloc) 703 Bytes
city: praha
start: 2019-01-16 19:00:00
name: Pražské Pyvo
number: 94
topic: Games Development
description: |
Vyvoj her v Pythonu i mimo nej. Lightning talky vitany!
venue: na-venecku
urls: []
talks:
- title: Delivering Kingdom Come
speakers:
- Martin Klíma (Warhorse Studios)
- title: Proč (se na)učit Python na hrách
speakers:
- Petr Viktorin
- title: Game Development + Python = ?
speakers:
- Stan Prokop
- title: "Lightning talky"
description: |
Dojde určitě i na lightning talky. Můžeš jeden mít i ty,
viz [pyvo.cz#info-for-speakers](https://pyvo.cz/#info-for-speakers).
Registrace nutná na [Lightning Talk – bit.ly/prpylight](https://bit.ly/prpylight).