Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
27 lines (25 sloc) 900 Bytes
city: praha
start: 2019-02-20 19:00:00
name: Pražské Pyvo
number: 95
topic: Machine learning
description: |
V únoru probereme, jak se učí stroje a proč je na něco takového vhodný Python.
Z akce bude [živý videopřenos](https://www.youtube.com/watch?v=1fPS75CYHVo); trpíte-li tedy například nachlazením, trpte v klidu doma a dívejte se na stream.
venue: na-venecku
urls: []
talks:
- title: Bayesian Bandits
speakers:
- Jakub Drdák
- title: Image recognition for file naming
speakers:
- Vasily Korf
- title: "Lightning talky"
description: |
Dojde určitě i na lightning talky. Můžeš jeden mít i ty,
viz [pyvo.cz#info-for-speakers](https://pyvo.cz/#info-for-speakers).
Registrace nutná na [Lightning Talk – bit.ly/prpylight](https://bit.ly/prpylight).
- title: "Živý přenos"
coverage:
- video: https://www.youtube.com/watch?v=1fPS75CYHVo
You can’t perform that action at this time.