Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
22 lines (19 sloc) 624 Bytes
city: praha
start: 2019-04-17 19:00:00
name: Pražské Pyvo
number: 97
topic: Aprílové
description: |
Téma bude překvapením, ani organizátoři ho ještě nevědí :)
Máte tip na přednášku? Sem s ním!
venue: na-venecku
urls: []
talks:
- title: "Lightning talky"
description: |
Dojde určitě i na lightning talky. Můžeš jeden mít i ty,
viz [pyvo.cz#info-for-speakers](https://pyvo.cz/#info-for-speakers).
Registrace nutná na [Lightning Talk – bit.ly/prpylight](https://bit.ly/prpylight).
- title: "Živý přenos"
coverage:
- video: https://www.youtube.com/watch?v=1F-JPNfRcMQ
You can’t perform that action at this time.