Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
31 lines (28 sloc) 1.03 KB
city: praha
start: 2019-05-15 19:00:00
name: Pražské Pyvo
number: 98
topic: Pub Quiz
description: |
V květnu nás čeká novinka: Pub Quiz.
Utvoříte teamy a budete soutěžit ve znalostním kvízu o Pythonu
a souvisejících věcech.
venue: na-venecku
urls: []
talks:
- title: Pub Quiz
speakers:
- Miro Hrončok
description: |
Teamová soutěž pro všechny přátelé Pythonu.
Kvíz nevyžaduje zevrubné znalosti programování, ale bude
i o historických faktech, zajímavostech a zvláštnostech.
Je vhodný pro začátečníky i pokročilé.
Váš tří- až pětičlenný team můžete sestavit dopředu nebo až na místě,
ale pozor, nepřekombinujte přípravu: nikdo kromě moderátora neví,
jaké budou otázky.
- title: "Lightning talky"
description: |
Možná dojde i na lightning talky. Můžeš jeden mít i ty,
viz [pyvo.cz#info-for-speakers](https://pyvo.cz/#info-for-speakers).
Registrace nutná na [Lightning Talk – bit.ly/prpylight](https://bit.ly/prpylight).
You can’t perform that action at this time.