Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
17 lines (14 sloc) 428 Bytes
city: praha
start: 2019-07-17 19:00:00
name: Pražské Pyvo
number: 100
description: |
Červencové kulaté 🎉
venue: na-venecku
urls: []
talks:
- title: Lightning talky
description: |
Kromě grilovačky budou lightning talky. Můžeš jeden mít i ty,
viz [pyvo.cz#info-for-speakers](https://pyvo.cz/#info-for-speakers).
Registrace nutná na [Lightning Talk – bit.ly/prpylight](https://bit.ly/prpylight).
You can’t perform that action at this time.