Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
19 lines (17 sloc) 576 Bytes
city: praha
start: 2020-02-19 19:00:00
name: Pražské Pyvo
number: 107
description: |
Únorové Pyvo nepochybně bude. Program se snad ještě upřesní.
venue: na-venecku
urls: []
talks:
- title: "Webový vývoj jako hlavní téma pro karetní hru? Proč ne?"
speakers:
- Honza Černý
- title: "Lightning talky"
description: |
Určitě dojde i na lightning talky. Můžeš jeden mít i ty,
viz [pyvo.cz#info-for-speakers](https://pyvo.cz/#info-for-speakers).
Registrace nutná na [Lightning Talk – bit.ly/prpylight](https://bit.ly/prpylight).
You can’t perform that action at this time.