Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Znaky měst #70

Open
3 of 6 tasks
honzajavorek opened this issue Dec 7, 2017 · 41 comments
Open
3 of 6 tasks

Znaky měst #70

honzajavorek opened this issue Dec 7, 2017 · 41 comments
Assignees

Comments

@honzajavorek
Copy link
Member

honzajavorek commented Dec 7, 2017

Podle zákona je sice znak města vyloučen z autorského zákona, ale (dle zák. č. 128/2000 Sb § 34a písm. c) je potřeba jakékoliv užití znaku města nechat schválit radou města nebo někým, kdo je za to dle místní vyhlášky zodpovědný. Užití bez schválení lze trestat i pokutou jako přestupek proti vyhlášce, ale většinou se to, dle internetu a všemožných zpráv, neřeší. Jsou to velice vyjímečné případy v náhodných obcích. Pokud někdo užije znak bez povolení, většinou se to ignoruje. Pokud by to městu vadilo, napsalo by, že mu to vadí.

Zatím máme písemné povolení užít znak města Plzně na pyvo.cz tak, aby označoval výhradně město Plzeň:

...opravdu pouze zde na web stránkách pyvo.cz, k žádným propagačním a jiným účelům.

U ostatních měst povolení zatím nemáme (v době psaní tohoto textu).

Aktuální stav:

  • Plzeň
  • Praha (třeba poslat papír/datovku)
  • Brno
  • Olomouc
  • Ostrava (čekáme na ostatní města, abychom řekli: hele, jinde to jde)
  • Liberec (nikdo nic neposílal)

Fun fact: Vlajky měst jsou nejen vyňaty z autorského zákona, ale navíc jejich použití nelze nijak omezovat a není potřeba k jejich použití žádný souhlas nikoho. A co se týče kreslířských dovedností @hroncok, vlajky jsou taky o dost jednodušší, většinou jen nějaké pruhy nebo čtverečky 😄


Pro představu, s erby měst vypadá mapa, přehled a kalendář takhle krásně a přehledně:

znaky

@hroncok
Copy link
Member

hroncok commented Dec 7, 2017

Note: Povolení potřebujeme i na python.cz

@honzajavorek
Copy link
Member Author

To jo, ale z tama jsem chtěl znaky spíš vyhodit a přesunout Pyva na pyvec/python.cz#220. Sice pokud bychom se shodli na použití vlajek, možná bych je tam dal v podobě nějakých orientačních ikon.

@hroncok
Copy link
Member

hroncok commented Dec 7, 2017

Můj názor je, že vlajky jsou nudné.

encukou added a commit to encukou/pyvo.cz that referenced this issue Dec 7, 2017
Using these without approval is prohibited by law.
See pyvec#70
@encukou
Copy link
Member

encukou commented Dec 7, 2017

Chcete-li někdo napsat žádost o povolení (než se k tomu dostanu já), dejte tady prosím vědět, ať to tam neposíláme dvakrát.

@honzajavorek
Copy link
Member Author

Vzor:

Hezký den,

rádi bychom využili znak města. Pořádáme dobrovolná setkání programátorů a jelikož
se konají v několika městech, odlišujeme je na stránkách http://pyvo.cz/
a https://python.cz/ pomocí znaků měst. Rádi bychom vás požádali o svolení znak
města takto použít.

Znak bude vždy použit tak, aby označoval výhradně město konání. Samotný sraz má
své vlastní logo. Dohromady se to nikde objevovat nebude, logo srazu bude vždy
označovat sraz samotný a znak města bude vždy označovat výhradně město konání.

Díky,
X X

@hroncok
Copy link
Member

hroncok commented Dec 10, 2017

Praha. Zkusím těm e-mailovým kontaktům Jana.Masopustova@praha.eu a Zuzana.Janusova@praha.eu poslat e-mailem žádost, jestli to nebude stačit.

@hroncok
Copy link
Member

hroncok commented Dec 10, 2017

Kontaktováno. Paní Janušová je mimo kancelář (automatická odpověď). Uvidíme, co paní Masopustová.

@hroncok
Copy link
Member

hroncok commented Dec 10, 2017

@hroncok
Copy link
Member

hroncok commented Dec 10, 2017

@hroncok
Copy link
Member

hroncok commented Dec 10, 2017

@hroncok
Copy link
Member

hroncok commented Dec 10, 2017

BTW Add Olomouc „Barevné a výtvarné provedení znaku nelze měnit a je zakázáno jejich užívání způsobem, kterým by se projevovala neúcta k tomuto symbolu.“ takže na PYVO znak rovnou zapomeneme.

@hroncok hroncok self-assigned this Dec 10, 2017
@hroncok
Copy link
Member

hroncok commented Dec 11, 2017

Vaše podání ve věci „Užití znaku města Ostravy“ bylo doručeno 10.12.2017 14:45:02 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem SMO/517446/17.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

e-podatelna

@hroncok
Copy link
Member

hroncok commented Dec 11, 2017

Dobrý den, obdržela jsem Vaši žádost ve věci užití znaku města, o tomto musí rozhodnout Rada města Olomouce, které předložím vaši žádost.

Nicméně mám dotaz, zda trváte na znaku města, protože se nabízí možnost užití loga města, které město používá na svých propagačních předmětech a zároveň při konání různých akcí města Olomouce.

Děkuji Vám. Raději bychom použili znak města. Jinou variantu budeme řešit, jen pokud to bude nakonec potřeba.

@hroncok
Copy link
Member

hroncok commented Dec 11, 2017

Olomouc: Dobrý den, vaši žádost tedy projedná RMO dne 18.12.2017.

hroncok referenced this issue in pyvec/python.cz Dec 11, 2017
@hroncok
Copy link
Member

hroncok commented Dec 11, 2017

Z Olomouce mě poprosili, ať znak města nepoužíváme, dokud to rada neprojedná, a ať v žádném případě nemáme znak s písmeny PYVO.

Dovolil jsem si tedy udělat bez review ASAP

Aby nám to nezakázali kvůli tomu, že děláme blbosti. Pošlu PR, které tam dá místo toho logo pyva.

hroncok added a commit to hroncok/python.cz that referenced this issue Dec 11, 2017
hroncok added a commit to hroncok/python.cz that referenced this issue Dec 11, 2017
@hroncok
Copy link
Member

hroncok commented Dec 11, 2017

pyvec/python.cz#252

@honzajavorek
Copy link
Member Author

honzajavorek commented Dec 11, 2017

Ha, díky! Beru zpět ten komentář pod commitem, změna přímo do master je zdokumentovaná tady, akorát to čtu postupně 👍

hroncok added a commit to pyvec/python.cz that referenced this issue Dec 11, 2017
@hroncok
Copy link
Member

hroncok commented Dec 12, 2017

Vážený pane Hrončoku,

heraldický znak města slouží primárně k slavnostním, oficiálním příležitostem jako je udělování ocenění, podepisování významných smluv se zahraničními partnery popřípadě se užívá v historických souvislostech, kde užití loga není vhodné jako jsou knihy o dějinách a historii, staré mapy apod. Souhlas s užitím heraldického znaku města vydává rada města. Ve Vašem případě bohužel použití heraldického města nedoporučujeme.

Od roku 2008 používá město k prezentačním účelům logo města, k jehož souhlasu je potřeba uzavřít s městem smlouvu o užití loga města. Smlouvu lze uzavřít pouze za splnění těchto podmínek:

  • Smlouva se uzavírá pouze ve vztahu ke konkrétní akci nebo projektu, v rámci jehož propagace bude možno logo města použít
  • Smlouva se uzavírá pouze na dobu určitou nezbytně nutno k propagaci výše uvedeného projektu či akce
  • Musí se jednat o akci nebo projekt, na kterém se podílí nějakým způsobem i město samotné (udělením záštity primátora nebo resortního náměstka primátora, popř. jinou formou spolupráce – smlouvy o dílo, o zajištění různých služeb apod.)

Bohužel pro Vaše účely nepřipadá v úvahu ani jedna z uvedených variant. V tomto případě doporučuji uvést pouze název města z loga bez vykřičníků.

S pozdravem

Renata Veselková

Magistrát města Ostravy
kancelář primátora
oddělení prezentace a vztahů k veřejnosti
...

Paní Veselkové z PR oddělení Ostravy se užití znaku příliš nelíbí. Raději bychom měli využít logo, to ale využít nesmíme (hehe, Catch-22). Pro označení Ostravy tedy máme použít název města 🙄 Ze zprávy neplyne, že by rada toto nedoporučení projednala. Můžu tedy paní Veselkové poděkovat za její názor, kterého si vážíme, ale stejně ji požádat, aby (ne)souhlas projednala rada města.

Názory?

@honzajavorek
Copy link
Member Author

honzajavorek commented Dec 12, 2017 via email

@encukou
Copy link
Member

encukou commented Dec 12, 2017

Možná bych s Ostravou chviku počkal, než se vyjádří některá ostatní města?

@hroncok
Copy link
Member

hroncok commented Dec 12, 2017

Volala mi paní Kejmarová z Brna: žádost putuje přes několik různých míst, často to může trvat i měsíc. Pošle mi odkaz na formulář, který mám vyplnit a poslat zpět. (EDIT: tak jsem učinil)

@honzajavorek
Copy link
Member Author

honzajavorek commented Dec 12, 2017 via email

@hroncok
Copy link
Member

hroncok commented Dec 18, 2017

Dobrý den pane Hrončoku,

Na dnešním jednání RMO Vám byl udělen souhlas k užití znaku města Olomouce, dle Vaší žádosti.
Znak Vám pošle pan Pavel Snášel emailem na adresu miro@hroncok.cz

S pozdravem
Helena Plachá
vedoucí oddělení sekretariátů členů RMO - pověřená zastupováním vedoucí odboru

Trnu, jestli pošlou vektor :D (edit: ano)

hroncok added a commit to hroncok/pyvo.cz that referenced this issue Dec 18, 2017
Related to pyvec#70

Use approved by the Olomouc City Council (Rada Města Olomouce)
18.12.2017.

Shall be published soon at:
http://www.olomouc.eu/administrace/repository/gallery/articles/20_/20691/107-rmo-20171218-usneseni.cs.pdf

(The URL is reverse engineered, still gives 404 ATM.)
@hroncok hroncok mentioned this issue Dec 18, 2017
@hroncok
Copy link
Member

hroncok commented Dec 21, 2017

Vážený pane Hrončoku,

v reakci na Vaši níže uvedenou žádost o udělení souhlasu s užitím malého znaku hl. m. Prahy sděluji následující. Užití znaku hl. m. Prahy je možné pouze se souhlasem Rady hlavního města Prahy (§ 15 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a § 3 a 4 obecně závazné vyhlášky č. 21/2004 Sb. hl. m. Prahy, o znaku a vlajce hlavního města Prahy a jejich užívání). Připravit materiál pro projednání v Radě HMP však můžeme pouze na základě žádosti opatřené podpisem žadatele. Je-li podávána elektronicky, musí být opatřená uznávaným elektronickým podpisem žadatele. Nevlastní-li žadatel elektronicky uznávaný podpis, je třeba zaslat písemnou žádost opatřenou jeho vlastnoručním podpisem prostřednictvím poštovní přepravy.

V daném případě z podkladů vyplývá, že internetové stránky spravuje spolek Pyvec, o.s. Žádost o souhlas s užitím znaku by tedy měla být podána, respektive podepsána, osobou oprávněnou jednat jeho jménem. V žádosti je třeba uvést identifikační údaje spolku a kde a jakým způsobem přesně bude znak užit. Pokud bude v žádosti například uvedeno, že bude znak užit pouze na internetové stránce https://pyvo.cz/, nikde jinde se pak nemůže objevit. K žádosti je vhodné připojit ukázku užití znaku, kterou jste již v příloze zaslal. V žádosti je dále vhodné uvést podrobnější informace o setkáních programátorů a o činnosti spolku.

Odbor živnostenský a občanskosprávní Magistrátu hlavního města Prahy po obdržení úplné žádosti zpracuje materiál, na jehož základě může Rada hl. m. Prahy souhlas udělit. O výsledku projednání v Radě hl. m. Prahy žadatele následně písemně vyrozumíme.

Nechám to na příští rok a s @martinbilek podáme lejstro.

@martinbilek
Copy link
Member

martinbilek commented Dec 21, 2017 via email

@hroncok
Copy link
Member

hroncok commented Feb 20, 2018

Ono tak dlouho na něco kašlu, až se to stane samo:

Vážený pane Hrončoku,

na základě Vaší žádosti si Vám dovoluji oznámit, že Rada města Brna schválila použití znaku města Brna sdružením Pyvec o. s. na internetových stránkách https://pyvo.cz/ k označení města konání setkání programátorů.
V příloze Vám zasílám oficiální vyjádření a dále přílohy - popis konstrukce znaku města Brna a samotný znak města Brna ve formátech pdf. a JPG.
Dopis Vám bude zaslán také poštou.

hroncok added a commit to hroncok/pyvo.cz that referenced this issue Feb 20, 2018
Use approved by the Brno City Council (Rada města Brna) 13.2.2018.
Meeting R7/157. Should be available at [1] soon.

Used SVGs from before, except I've changed the red colour according to the PDF
they've e-mailed me. Their vector is ugly (non smooth curves).

See pyvec#70 (comment)

[1]: https://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/zapisy-z-rady-mesta-brna/
@kvbik
Copy link
Member

kvbik commented Feb 20, 2018

buenaaaa!

@milazajicek
Copy link

Do Liberce už jste žádost posílali?

@hroncok
Copy link
Member

hroncok commented Mar 28, 2018

Ne. A ještě je třeba písemná Praha.

@hroncok
Copy link
Member

hroncok commented Mar 28, 2018

Upravil jsem stav v prvním příspěvku.

@milazajicek
Copy link

A napíšete nebo se mám angažovat?

@hroncok
Copy link
Member

hroncok commented Mar 28, 2018

Angažuj.

@milazajicek
Copy link

Ok, už se angažuju.

honzajavorek pushed a commit to honzajavorek/py that referenced this issue Jan 27, 2019
honzajavorek pushed a commit to honzajavorek/py that referenced this issue Jan 27, 2019
honzajavorek pushed a commit to honzajavorek/py that referenced this issue Jan 27, 2019
honzajavorek pushed a commit to honzajavorek/py that referenced this issue Jan 27, 2019
@hroncok
Copy link
Member

hroncok commented Aug 24, 2019

@milazajicek Posílals něco někam?

@medulka
Copy link

medulka commented Oct 16, 2019

Odeslán email na Martina Bílka s textem Žádosti na Prahu a prosbou o jeho doručení na Magistrát hl.m. Prahy.

@hroncok
Copy link
Member

hroncok commented Oct 16, 2019

Díky. Můžeš ten text v rámci transparentnosti dát prosím i sem?

@honzajavorek
Copy link
Member Author

honzajavorek commented Oct 16, 2019 via email

@milazajicek
Copy link

milazajicek commented Oct 16, 2019 via email

@honzajavorek
Copy link
Member Author

597759650 361106(1)

Toto nám přišlo. Nečetl jsem to. Pokud je potřeba poslat něco zpět, dodejte nám text co máme odpovědět a vytisknem a podepíšem to a pošlem.

@hroncok
Copy link
Member

hroncok commented Dec 11, 2019

Je třeba jim v patřičné řeči odpovědět: máme na mysli malý znak hl. m. Prahy

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

7 participants