Branch: master
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
Cheatsheets
Datasets
JupyterNTBs
Readme.md

Readme.md

Běžný den v práci s pandas

Cílem jednodenního workshopu je vyzkoušet si, jak může vypadat běžný den datové analytičky v praxi (v komerčním prostředí). Používat budeme zejména python knihovnu pandas, ale nevyhneme se ani základním dotazům v SQL, jelikož je to pořád běžnější jazyk pro práci s daty ve firmách (není nutná znalost SQL).

Workshop je prakticky zaměřen, což znamená, že teoretické seznámení s knihovnou pandas je velmi krátké, až minimalistické. Hlavní část workshopu tvoří praktická část - vypracování fiktivního úkolu v pandas. Na tomto úkolu si procvičíme důležité fuknce z pandas pro čtení, čištění, vizualizaci (pro prezentaci) a zapisování dat do nových souborů i do databází. Na tomto úkolu si ukážeme, co by měl datový analytik pro svou práci vědět a čím může svůj management překvapit.

Seznámení a motivace

 • kdo jsme, co děláme a kam smeřujeme
 • pro koho je kurz určen
 • datová analýza obecně
 • kdo mě zaměstná?
 • příprava python prostředí

Co si odsud odnesu:

Teoretická část

 • Co je to analýza dat?
 • Kdo je datový analytik a co by měl umět?
 • Proč python a pandas?
 • Porovnání python pandas s SQL a R.
 • Základní funkce v pandas.
 • Proces analýzy dat od začátku do konce na ukázkovém datasetu.

Praktická část: Proces analýzy dat od začátku do konce

 • Zadání, specifikace úkolu managmentem
 • Návrh řešení úkolu na nečisto
 • Exploratory Data Analysis
 • Čištění dat
 • Zpracování čistých dat
 • Vizualizace čistých dat
 • Uložení výsledků a úprava skriptu pro další použití
 • Tvorba reportu pro management

Závěr

 • Shrnutí
 • Dotazy
 • Kde se nechat zaměstnat
 • Chci vědět víc

Předpoklady: Počítač s nainstalovaným python 3, jupyter (ipython notebook) a pandas. (Jak nainstalovat ipython jupyter notebook: http://jupyter.readthedocs.io/en/latest/install.html#installing-jupyter-using-anaconda-and-conda Nebo pomoci pip install jupyter)

Poznámka: Workshop bude veden v slovenštině/češtině, všechny skripty budou napsány v angličtině. Data do workshopu budou z oblasti otevřených dat a svou logikou budou simulovat skutečné data z praxe.