Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
readme.md

readme.md

Pyworking na téma Testování

24.3.2018 se koná Pyworking na téma Testování od Mira Hrončoka v Apiary v Karlíně.

3.11.2018 se koná znovu v rámci konference OpenAlt v Brně.

Co očekávat?

Workshop pro ty, kdo umí Python zhruba na úrovni začátečnického kurzu pro PyLadies, ale z testování jsou spíše zmatení nebo o něm příliš nevědí.

Když píšeš programy podle nějaké své představy (nebo zadání), většinou zkoušíš, jestli fungují správně. Zkoušení toho, jestli program funguje správně, se obecně říká testování. Testování ale existuje celá řada druhů. Pro malé úlohy na úrovni jednotlivých úkolů z domácích projektů kurzu PyLadies často stačí program vyzkoušet ručně. Pro rozsáhlejší a komplexnější projekty je to však otravné a často téměř nemožné.

Na workshopu si ukážeme, jak zkoušení programů automatizovat pomocí automatických testů. Ukážeme a vysvětlíme si, jaké druhy testů existují, k čemu se které hodí a jak je vytvářet pomocí nástroje pytest. Ukážeme si také, jak se vypořádat s nejčastějšími problémy, které psaní automatických testů komplikují, a jak psát programy tak, aby se jednoduše testovaly, a jak psát testy tak, aby byly užitečné a dobře udržitelné.

Popovídáme si i o tom, kdy testy psát, a o tom, jak je důležité je udržovat aktuální a stále je spouštět.

Pokud zbude čas, můžeme se podívat i na další věci, například jak integrovat testy na GitHub tak, aby samy proběhly při každé změně a případně změnu odmítly, když testy odhalí chybu.

Co budeš potřebovat

 • Python 3.6 nebo 3.7
 • Git
 • Textový editor
 • Příkazovou řádku
 • Virtuální prostředí

Instalace & nastavení – viz začátečnický kurz.

Knihovny z PyPI

Pro urychlení instalace si ve virtuálním prostředí nainstaluj následující:

(venv) $ python -m pip install pytest

Funguje program správně?

Začneme na jednoduchém příkladu, na hře kámen, nůžky, papír. Nejprve napíšeme jednoduchý program, který nám umožní hrát proti počítači. Napíšeme ho velmi naivně, bez použití funkcí a jiných vymožeností, což by zkušené programátorky a programátory ani nenapadlo, ale začátečníci to udělají nějak takhle.

# rps.py

import random

human = input('rock, paper or scissors? ')

while human not in ['rock', 'paper', 'scissors']:
  human = input('rock, paper or scissors? ')

computer = random.choice(['rock', 'paper', 'scissors'])

print(computer)

if human == computer:
  print('it\'s a tie!')
elif ...:
  ... # tuhle část jistě zvládnete napsat sami

Máte? A funguje to? Jak jste to zjistili? Vyzkoušeli jste to. Paráda, právě jste provedli několik prvních testování. Provedli jste manuální testování a usoudili jste, že se program chová správně. Kdybyste chtěli být důkladní, zkoušeli byste program tak dlouho, dokud by nenastaly všechny možné kombinace. To by mohl trvat dlouho.

Když se rozhodnete program změnit (udělat jej čitelnější, rychlejší nebo prostě jiný), musíte manuální testování zopakovat. Manuální testování se běžně používá, ale většinou tam, kde je to levnější (na čas, peníze atd.) než psát testy automatické.

Dnes si ukážeme jak takový program opatřit automatickými testy. Těch existuje několik druhů a my se nyní zaměříme na testy jednotkové a a testy integrační.

 • Jednotkové testy testují malou část našeho programu v izolovaném prostředí. Často například funkci. Bývají jednodušší a kratší, ale vyžadují aby byl program napsán rozumně (tedy například by využíval funkce).
 • Integrační testy testují program jako celek, jako magickou krabičku, která něco dělá. Často bývá složitější je připravit, ale nevyžadují větší zásahy do struktury programu.

Poznámka: Existuje vědní disciplína, která se zabývá dokazováním toho, že výsledek programu musí být správný. Tou se ale dnes zabývat nebudeme.

Funkce jako základní stavební kámen programu

Dříve než se se pustíme do psaní testů se vrátíme k funkcím. Zopakujeme si, co taková funkce je.

Abychom mohli psát jednoduché a účelné jednotkové testy, potřebujeme mít jednoduché a účelné funkce. Pokud napíšeme naše funkce tak, aby se dobře testovaly, budou se i dobře používat. Psaní pěkných funkcí nás učí čistěji a lépe programovat.

Ukážeme si to na příkladu, který s naší jednoduchou hrou nesouvisí:

# shapes.py

from math import pi


def ellipse_area(a, b):
  """Given the lengths of the semi-major and semi-minor axes, returns the
  area of the ellipse."""
  return pi * a * b

Tato funkce počítá plochu elipsy. Je rozumná. Bere vstup pouze pomocí argumentů, něco spočítá a výsledek vrací.

Nemá žádné vedlejší efekty. Nepíše nic do terminálu, neptá se na nic, netelefonuje nikomu, nezalévá kytky. Napsat pro takovou funkci test je jednoduché.

Pro napsání testu je třeba vybrat takovou elipsu, o které víme její plochu. Vezmeme si tedy kružnici s průměrem 1, což je elipsa s poloosami délky 1 a 1, její plocha je π. To ověříme.

Pomocí frameworku pytest se testy píšou jako funkce používající assert, ale tyto funkce se nikde nevolají. Jsou použity čistě jako prostředek k dosažení cíle. Na workshopu si to ukážeme, pokud tento text čtete doma, odkážu vás na lekci o testování ze začátečnického kurzu. Pomocí assert zde říkáme: „ujisti se, že (něco platí)“.

# test_shapes.py

import math
import shapes


def test_circle_area_is_pi():
  assert shapes.ellipse_area(1, 1) == math.pi

Testy pustíme pomocí:

(venv) $ python -m pytest -v test_shapes.py
...
test_shapes.py::test_circle_area_is_pi PASSED

Test prochází. Výborně. Správně bychom tedy měli napsat nějaký další a snažit se pomocí testů odhalit, že program funguje. Nyní se ale pojďme vrátit k funkcím.

Podívejme se, jak by někdo mohl funkci na spočítání obsahu elipsy také napsat:

# shapes_ugly.py

from math import pi


def ellipse_area():
  """Given the lengths of the semi-major and semi-minor axes, prints the
  area of the ellipse."""
  a = float(input('lengths of the semi-major axes: '))
  b = float(input('lengths of the semi-minor axes: '))
  print('the area is', pi * a * b)

Tato funkce není rozumná. Dělá vylomeniny. Nebere žádné argumenty, nic nevrací. Píše něco do terminálu a to se nám nelíbí. Takovou funkci (zatím) neumíme otestovat.

Kámen, nůžky, papír?

Mohli byste namítnout: „No jo, ale tohle je matika, ale náš program je jiný.“ Pojďme tedy naší jednoduchou hru rozdělit na jednotlivé podproblémy a říct si, které vyřešíme rozumnou funkcí. Náš program musí:

 • načítat tah člověčího hráče
 • zkontrolovat, že tah je v pořádku
 • zahrát náhodný tah
 • informovat hráče o tomto tahu
 • tahy porovnat a vyhodnotit hru
 • informovat hráče o výsledku

Nebudu vás napínat, všechny body, které nezačínají „načítat“ nebo „informovat“, lze vyřešit pomocí rozumné funkce, která půjde otestovat jednoduše.

Zkontrolovat, že tah je v pořádku

Co je argumentem funkce? Tah hráče. Jak jej načteme zatím neřešte.

Co je návratovou hodnotou funkce? Správnost, tedy buďto True nebo False.

# rps.py

def is_valid_play(play):
  ... # to zvládnete sami

Jak funkci otestujeme? Jednoduše, napíšeme testy se správnými vstupy:

# test_rps.py

import rps


def test_rock_is_valid_play():
  assert rps.is_valid_play('rock') is True


def test_paper_is_valid_play():
  assert rps.is_valid_play('paper') is True


def test_scissors_is_valid_play():
  assert rps.is_valid_play('scissors') is True
(venv) $ python -m pytest -v test_rps.py 
...
test_rps.py::test_rock_is_valid_move PASSED
test_rps.py::test_paper_is_valid_move PASSED
test_rps.py::test_scissors_is_valid_move PASSED

Pozor! naším testům by ale vyhovovala i tato funkce:

def is_valid_play(play):
  return True

Co děláme špatně? Je hrozně důležíté testovat i špatné věci, nejen ty dobré:

# test_rps.py

import rps

...

def test_lizard_is_invalid_play():
  assert rps.is_valid_play('lizard') is False


def test_spock_is_invalid_play():
  assert rps.is_valid_play('spock') is False
(venv) $ python -m pytest -v test_rps.py 
...
test_rps.py::test_rock_is_valid_move PASSED
test_rps.py::test_paper_is_valid_move PASSED
test_rps.py::test_scissors_is_valid_move PASSED
test_rps.py::test_lizard_is_invalid_move PASSED
test_rps.py::test_spock_is_invalid_move PASSED 

Zahrát náhodný tah

Co je argumentem funkce? Nic, náš počítačový hráč se chová pokaždé stejně.

Co je návratovou hodnotou funkce? Tah počítače.

# rps.py

import random

...

def random_play():
  ... # to zvládnete sami

Jak ji otestujme? Máme tady náhodu, nemůžeme tedy testovat konkrétní výsledek. Můžeme se ale ujistit, že hra je validní (na to máme ostatně funkci). Je dobré to udělat vícekrát, aby bylo velmi pravděpodobné, že nastanou všechny situace. Na rozdíl od manuálního testování je automatické testování funkce, které nepočítá nic složitého, rychlé.

def test_random_play_is_valid():
  for _ in range(100):
    play = rps.random_play()
    rps.is_valid_play(play)

Tady ale pozor. Když využíváme při testu jedné funkce funkci jinou, musíme si být jisti, že funguje správně. My ji ale máme otestovanou, takže ji věříme. Pokud bychom ale testovali pouze tímto jedním testem zároveň funkce random_play i is_valid_play, mohlo by dojít k tomu, že máme v obou funkcích stejnou chybu, a proto ji neodhalíme.

Otestovali jsme všechno. Co když naše funkce random_play hraje dokola jenom kámen? Pojďme to zjistit:

def test_random_play_is_fairish():
  plays = [rps.random_play() for _ in range(100)]
  assert plays.count('rock') > 10
  assert plays.count('paper') > 10
  assert plays.count('scissors') > 10

Proč zrovna 10? Tak nějak doufáme, že alespoň tolik jich tam bude, ale jedná se o náhodu, takže si nemůžeme být nikdy jisti. Tento test tedy může v extrémní situaci selhat. Je dobré si to k němu poznamenat:

def test_random_play_is_fairish():
  """This test relies on some kind of fairness in the randomness.
  That is of course not 100% accurate, but should work anyway."""
  ...

Tahy porovnat a vyhodnotit hru

Co je vstupem funkce? Dva tahy v určitém pořadí.

Co je návratovou hodnotou? Informace o tom, kdo vyhrál.

def determine_game_result(human, computer):
  if human == computer:
    return 'tie'
  elif ...:
    ... # tuhle část zvládnete napsat sami

A jak to otestovat? Kombinací není mnoho:

def test_paper_beats_rock():
  assert rps.determine_game_result('paper', 'rock') == 'human'

...

# zbytek vymyslíme spolu

Slepit a poskládat program

Všechny rozumné funkce už máme, tak z nich poskládáme program:

valid = False
while not valid:
  human = input('rock, paper or scissors? ')
  valid = is_valid_play(human)

computer = random_play()
print(computer)

result = determine_game_result(human, computer)

if result == 'tie':
  print('it\'s a tie')
else:
  print(result, 'won!')

Pozor na to, že naše testy se vložením kódu hlavního programu rozbijí. Při importování rps se kód provede. Aby se to nestalo, vyhradíme si na program vlastní nerozumnou funkci. Funkci s hlavním programem často nazýváme main. Tuto funkci zavoláme pouze, když je náš soubor spouštěn, ale ne když je importován.

def main():
  valid = False
  while not valid:
    human = input('rock, paper or scissors? ')
    valid = is_valid_play(human)

  computer = random_play()
  print(computer)

  result = determine_game_result(human, computer)

  if result == 'tie':
    print('it\'s a tie')
  else:
    print(result, 'won!')


# když importujeme rps, __name__ je 'rsp'
# když spouštíme python rps.py, __name__ je '__main__'
if __name__ == '__main__':
  main()

Teď už nezbývá než vyzkoušet, že to funguje. A jsme zase na začátku :D Ve skutečnosti ale máme výhodu. Víme, že dílčí jednotky (funkce) našeho programu fungují dobře. Veškerý problém tak teď může nastat pouze v naší finální slepovací nerozumné funkci.

Integrační testy

Tak jako jednotkové testy testují jednotlivé funkce (metody, třídy, atd.), často je vhodné otestovat program jako celek. Pro zjednodušení zde řekneme, že náš program je funkce main() (později si ukážeme, jak se od tohoto oprostit). Jak ale můžeme otestovat funkci main(), když tato funkce komunikuje s uživatelem?

Čtení výstupu

Naše funkce printuje. To je nešťastné, jelikož printovaný text neumíme zachytit a zkontrolovat. Framework pytest má naštěstí mechanismus, jak tento problém jednoduše obejít. Slouží k tomu takzvaná fixture. Fixture si můžete představit jako speciální „věc“, kterou test potřebuje k tomu, aby fungoval. Existuje jich v pytestu celá řada a každá se hodí na něco jiného. Později si ukážeme, jak napsat vlastní. Fixture, která nás zajímá, se jmenuje capsys.

Pytest standardně veškerý výstup našeho programu zachytává a pokud testy prochází, tak jej schová, ale pokud neprochází, tak ho ukáže. To je užitečné, protože v testech můžeme nechat pomocné printy.

def test_with_print():
  print('useful debugging information here')
  # assert False
  assert True 

Pomocí přepínače -s při spouštění testů tuto vlastnost můžete vypnout. Fixture capsys umožní takto zachycený výstup programu programově číst.

def test_with_print(capsys):
  print('useful debugging information here')
  captured = capsys.readouterr()
  assert 'information' in captured.out

Pro použití fixture stačí přidat její jméno jako argument funkce. To je možná zvláštní, ale jak bylo řečeno dřív, funkce je v pytestu jen médium, které nám umožní testy zapsat, není to tedy funkce, kterou bychom někde volali sami.

Zachycený výstup samozřejmě nemusí být jen z printu přímo v testu, ale i z printu volaného z funkce, kterou testujeme. Pojďme to tedy zkusit nejprve na jednoduchém příkladě. Napište si nerozumnou funkci, která vypíše něco zajímavého a zkuste ji otestovat. Kouči vám případně pomohou.

A co naše funkce main()? Pojďme to zkusit:

def test_full_game(capsys):
  rps.main() # call the main program
  captured = capsys.readouterr()
  assert 'rock, paper or scissors?' in captured.out

To ale pořád nejde:

...
  human = input('rock, paper or scissors? ')
...
E    OSError: reading from stdin while output is captured
...

Fingování vstupu

Problém tedy není s printem, ale s funkcí input. Musíme nějak v testu docílit toho, aby funkce nečekal na vstup, ale aby jsme vstup mohli poslat z testu. Předpřipravená fixture, která by podvrhla uživatelský vstup, ale bohužel neexistuje. Můžeme místo toho použít fixture monkeypatch, která nám umožní vyměnit v testovaném kódu opravdovou funkci input, za naši falešnou funkci input, která bude dělat to, co chceme (tomu se říká monkeypatchovat, někdy taky v širším významu mockovat).

def input_faked_rock(prompt):
  """Acts like input(prompt), but instead of waiting for user input,
  assumes the user said 'rock'"""
  print(prompt)
  return 'rock'


def test_full_game(capsys, monkeypatch):
  monkeypatch.setattr('builtins.input', input_faked_rock) # user keeps saying rock
  rps.main() # call the main program
  captured = capsys.readouterr()
  assert 'rock, paper or scissors?' in captured.out

Několik poznámek:

 • Normální funkce input vypíše otázku, my tedy ve falešné funkci musíme udělat to samé.
 • monkeypatch umí nastavit atribut modulu. Pro zabudované funkce se použije 'builtins.název', ale pro věci, které importujete, použijete např. 'random.choice'.
 • Nedoporučuje se monkeypatchovat některé speciální funkce, které může používat samotný pytest. Monkeypatchování je nebezpečné.

Pro lepší znovupoužitelnost si můžete udělat funkci, která vrací funkci:

def input_faked(fake):
  def _input_faked(prompt):
    f"""Acts like input(prompt), but instead of waiting for user input,
    assumes the user said '{fake}'"""
    print(prompt)
    return fake
  return _input_faked

Ale není to nutné, pokud je to pro vás příliš mnoho úrovní abstrakce.

Pokud chcete, můžete si vytvořit vlastní fixture, která tuto část bude dělat za vás. Fixture nemusí být nic speciálního, pouze odekorovaná funkce (dekorátor je ta věc se zavináčem, zde použitá pouze proto, aby pytest věděl, že je to fixture):

import pytest

...

@pytest.fixture
def fake_input_rock(monkeypatch):
  monkeypatch.setattr('builtins.input', input_faked_rock)


def test_full_game(capsys, fake_input_rock):
  rps.main() # call the main program, input will be faked by using fake_input_rock fixture
  captured = capsys.readouterr()
  assert 'rock, paper or scissors?' in captured.out

Jinou možností, jak podvrhnout funkci input, je vytvořit funkci main tak, aby umožňovala místo funkce input použít jakoukoliv jinou, tím, že ji bude přebírat jako argument. Tomuto přístupu se říká dependency injection a obecně se považuje za čistší (monkeypatchování je příliš magické).

def main(input=input):
  ...
  human = input('rock, paper or scissors? ')
  ...

Pomocí tohoto zápisu docílíte toho, že když použijete funkci main bez argumentů, vevnitř se použije opravdová funkce input, ale když ji dáte jako arguemnt jinou funkci, použije se místo toho. Zkuste si to:

main(lambda x: 'rock')

Toho můžete využít v testech:

def test_full_game(capsys):
  rps.main(input=input_faked_rock) # call the main program with faked input
  captured = capsys.readouterr()
  assert 'rock, paper or scissors?' in captured.out

U dependency injection často můžete narazit na problém, že takových závislostí (dependencí) bude příliš mnoho. V takovém případě je lepší je předávat např. ve slovníku.

Testy k funkci main()

Když už umíte otestovat nerozumnou funkci, pojďme spolu vymyslet nějaké integrační testy.

(Tuto část uděláme na workshopu interaktivně, laskavý čtenář promine.)

O úroveň výše, integrace pomocí podprocesů

Někdo by mohl namítat, že pouštění programu pomocí funkce main() není opravdový integrační test, protože naši uživatelé nebudou hru spouštět pomocí funkce, ale např. tak, že napíšou do konzole python rps.py. Jak toto tedy nasimulovat a vytvořit opravdový integrační test? Jednoduše, z Pythonu totiž můžeme pouštět programy jako z příkazové řádky pomocí modulu subprocess.

import subprocess
import sys


def test_wrong_play_results_in_repeated_question():
  # sys.executable is the same python the test run on in case you have more
  # cp means completed process
  cp = subprocess.run([sys.executable, 'rps.py'], # needs list/tuple, not one str
            input='asdf\nrock', # \n is new line (Enter)
            encoding='utf-8', # otherwise we would need to operate on bytes
            stdout=subprocess.PIPE) # capture the output
  assert cp.stdout.count('rock, paper or scissors?') == 2

Pokud se na Windows setkáte s UnicodeDecodeError zkuste nastavit encoding='cp1250' místo encoding='utf-8' v subprocess.run.

Výhodou tohoto přístupu je, že nemusíte řešit vstup a výstup žádnými podvody, modul subprocess je na to připraven. (Kdo se nyní nudí, udělá fixture, kterou může použít ve více testech.)

TDD: Test driven development

Jednou z technik, jak psát programy a testy je psát vždy nejprve test a pak část programu, ale minimálně, tak aby testy prošly. A pak další testy a pak zase část programu.

My si to ukážeme společně na workshopu na jiné hře, nazvané fizzbuzz. Pravidla takové hry jsou jednoduché, děti v kolečku postupně říkají čísla od jedné dále, ale když je číslo dělitelné třemi, řeknou místo něj fizz, když je dělitelné pěti, řeknou buzz a konečně když je dělitelné oběma, řeknou fizzbuzz. Kdo to splete, musí z kola ven. Na workshopu si to vyzkoušíme.

Napíšeme si tedy funkci, která dostane číslo a vrátí řetězec s číslem, fizz, buzz nebo fizzbuzz. Ale začneme testem.

# test_fizzbuzz.py

from fz import fizzbuzz

def test_fizzbuzz_1_returns_numeric():
  assert fizzbuzz(1) == '1'

Testy selžou, žádnou funkci nemáme. Napíšeme tedy nejjednodušší funkci, která projde:

# fz.py

def fizzbuzz(number):
  return str(number)

A takto budeme postupovat dál a dál. Zde v materiálech tuto část vynechám, zabrala by příliš mnoho místa a textu. Účelem tohoto cvičení je seznámit se s tímto způsobem, ale uvědomit si, že nic se nemá přehánět.

V rámci cvičení si také ukážeme, jak se testy dají parametrizovat. Čtenáře odkážu na pokročilý kurz, zde pouze ukázka:

import pytest

...
@pytest.mark.parametrize('number', (3, 33, 9, 18, 3333))
def test_fizz(number):
  assert fizzbuzz(number) == 'fizz'

Kdy tedy testy psát?

Co člověk to názor. Mně se osvědčil tento postup:

Pokud vzniká nová funkcionalita:

 1. píšu funkci, dokud ji nepotřebuju vyzkoušet
 2. vyzkouším ji (ručně), pokud nefunguje, opravím
 3. ruční vyzkoušení přeměním na test (pokud vím, že takto se má funkce ve finále chovat a výsledek není pouze dočasný)
 4. postup opakuji, dokud funkci nepovažuji za hotovu

Pokud opravuji chybu:

 1. zjistím, jak chybu zreprodukovat (docílit účelně, aby se stala)
 2. napíšu test, který selže kvůli této chybě
 3. opravuji kód, který je špatně, dokud test neprojde
 • u toho samozřejmě spouštím i ostatní testy, abych věděl, že nic nerozbíjím

Takovým testům se říká regresní a je vhodné je doplnit odkazem na hlášení chyby, kvůli které byl test přidán, například na GitHub issue.

Kdy testy pouštět?

Pořád. Jakmile máte testy, které nepouštíte pořád, nevíte, jestli prochází. Když máte testy, které neprochází, jsou na nic. To je potřeba okamžitě opravit.

K tomu můžete použít různé automatizace, například nějakou službu, která bude testy pouštět na GitHubu. Kdykoli pushnete do svého repozitáře, nebo kdykoli někdo pošle pull Request. Jenou z výhod takové služby je i to, že testy běží na jiném počítači, než tom vašem. Tím se odhalí mnoho problémů (například soubor, který jste zapomněli přidat do gitu).

Travis CI

Jednou z takových služeb, kterým se říká Continues Integration, je Travis CI. Travis CI je zadarmo pro veřejné repozitáře.

Přihlaste se pomocí GitHubu (vpravo nahoře). Pak opět vpravo nahoře zvolte Accounts a povolte Travis pro váš repozitář.

Do repozitáře přidejte soubor .travis.yml:

language: python
python:
- '3.6'
install:
- python -m pip install pytest
script:
- python -m pytest test_rps.py

Po pushnutí by se na Travisu měl automaticky spustit test. Více informací o použití pro Python najdete v dokumentaci.

Proběhlé testy uvidíte na GitHubu v seznamu commitů. Když někdo pošle Pull Request, uvidíte, jestli testy procházejí, nebo ne.