Homepage of PyWorking events / Domovská stránka PyWorking událostí
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
data/events
pyworking_cz
tests
.dockerignore
.gitignore
.travis.yml
Dockerfile
LICENSE
MANIFEST.in
Makefile
README.md
setup.py

README.md

Web pyworking.cz

Build Status

Jak to rozběhat u sebe

O vše se umí postarat Makefile - mělo by stačit napsat make flask-run a automaticky se vytvoří Python venv, nainstalují do něj závislosti a spustí se webovka v development režimu (Flask).

Testy se spustí pomocí make check

Poznámka: pokud si projekt nainstalujete přes pip bez parametru -e, budete muset nastavit env proměnnou DATA_DIR (viz #15).

Jak to nasadit

Zatím nasazuje ručně Petr M. 😇