Skip to content

pyvec/pyworking.cz

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Web pyworking.cz

Jak to rozběhat u sebe

O vše se umí postarat Makefile - mělo by stačit napsat make flask-run a automaticky se vytvoří Python venv, nainstalují do něj závislosti a spustí se webovka v development režimu (Flask).

Testy se spustí pomocí make check

V produkci web běží na Github Pages jako statická stránka generovaná pomocí Flask-Frozen, k tomu slouží target make freeze. Nasazení probíhá automaticky přes Github Actions do větve gh-pages.

Poznámka: pokud si projekt nainstalujete přes pip bez parametru -e, budete muset nastavit env proměnnou DATA_DIR (viz #15).

About

Homepage of PyWorking events / Domovská stránka PyWorking událostí

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published