New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Přidat možnost načítat popis workshopu odjinud #19

Open
messa opened this Issue Apr 16, 2018 · 0 comments

Comments

Projects
None yet
1 participant
@messa
Contributor

messa commented Apr 16, 2018

Zejména z pyworking-materials. Někdy se to píše primárně tam a pak se to copypastuje sem do pyworking.cz.

Původně mě to napadlo v #8, @encukou k tomu měl dobrý postřeh:

Prosím aby byla volitelná. Rád měl možnost dělat PyWorkingy podle jiných materiálů – zrovna ten první brněnský jel podle DjangoGirls a v pyworking-materials není.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment