Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Zdokumentovat nebo automatizovat nasazení #42

Open
encukou opened this Issue Apr 4, 2019 · 2 comments

Comments

Projects
None yet
2 participants
@encukou
Copy link
Member

encukou commented Apr 4, 2019

@messa neškáluje. Co můžu udělat pro to, aby se pyworking.cz mohl nasadit když má zrovna moc práce?

@messa messa self-assigned this Apr 11, 2019

@encukou

This comment has been minimized.

Copy link
Member Author

encukou commented Apr 11, 2019

@messa řekl na Slacku:

Aktuálně to běží jako Docker kontejner na mém virtuálním serveru, na kterém běží různé webovky. Já se tam vždy přes SSH přihlásím a pustím deploy skript. Donedávna to bylo potřeba jen párkrát ročně 🙂 Toto by se dalo zautomatizovat přes CI.
Ale vzhledem k tomu, web Pyworkingu nemusí být dynamický, tak by bylo fajn to předělat na statický export plus upload někam (na S3 nebo Github pages).

Takže aby se to nastavilo stejně jako pyladies.cz, pyvec.org nebo books.pyvo.cz:

  1. Nastavit Elsu a Travis CI
  2. Nastavit práva uživateli @pyvecpusher, pak říct Mirovi ať vygeneruje a pošle přihlašovací token
  3. Nastavit DNS (žádost do kanálu #domeny na Slacku; může změnit např @encukou)
@messa

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

messa commented Apr 11, 2019

DNS: pyworking.cz je pod Pyvcem, nsset IGNUM, přímý přístup k tomu nemám, o změny se dá myslím žádat na Pyvec Slacku.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.