Resources (graphics, texts, ...) / Zdroje (obrázky, texty, ...)
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Design
Posters
Presentations
.gitignore
README.md

README.md

Zdroje

V tomto repozitáři se nachází různé obrázky, loga, texty, atd. spojené s Python komunitou v ČR. Nebojte se přidávat svoje nebo navrhovat změny a opravy!