New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Vybrat fotku na titulku webu Pyvce #67

Open
honzajavorek opened this Issue Jan 28, 2018 · 0 comments

Comments

Projects
None yet
1 participant
@honzajavorek
Member

honzajavorek commented Jan 28, 2018

Nový web Pyvce má na titulce spíše vtipnou fotku se @sairon v hlavní roli. Bylo by fajn projít nějaké starší fotky a vybrat něco reprezentativnějšího. Cílem je zaujmout, vzbudit emoce, ale zase ne aby to vypadalo, že jsme nějaká sekta :) Fotky z nichž lze vybírat jsou na Pyvcím Google Drive.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment