Skip to content
Permalink
Browse files
[TRANSUP] pl: Oracle, Sponsors
  • Loading branch information
Cracert committed Feb 13, 2014
1 parent 57dd877 commit 086f26befe698b6a83da87e6b5980a9b8d4f52a3
Showing with 40 additions and 17 deletions.
  1. +40 −17 i18n/qgis_pl.ts
@@ -39715,8 +39715,8 @@ http://my.host.com/cgi-bin/mapserv.exe</translation>
<comment>unread messages</comment>
<translation>
<numerusform>%n więcej</numerusform>
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
<numerusform>%n więcej</numerusform>
<numerusform>%n więcej</numerusform>
</translation>
</message>
</context>
@@ -40411,7 +40411,7 @@ enhancement</source>
<message>
<location filename="../src/core/qgsnetworkreplyparser.cpp" line="58"/>
<source>Cannot find boundary in multipart content type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie można odnaleźć separatorów typu wieloczęściowego</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -45198,7 +45198,7 @@ SQL: %3</translation>
<message>
<location filename="../src/providers/oracle/qgsoracleprovider.cpp" line="2202"/>
<source>Feature type or srid for %1 of %2 could not be determined or was not requested.</source>
<translation type="unfinished">Nie udało się określić typu obiektu lub srid dla %1 z %2, lub nie zadano zapytania.</translation>
<translation>Nie udało się określić typu obiektu lub SRID dla %1 z %2.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/oracle/qgsoracleprovider.cpp" line="2230"/>
@@ -45264,12 +45264,12 @@ Błąd: %2</translation>
<message>
<location filename="../src/providers/oracle/qgsoracleprovider.cpp" line="2546"/>
<source>Could not lookup authid %1:%2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie udało się wyszukać authid %1:%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/oracle/qgsoracleprovider.cpp" line="2562"/>
<source>Could not lookup WKT.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie udało się wyszukać WKT.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/oracle/qgsoracleprovider.cpp" line="2573"/>
@@ -45279,12 +45279,12 @@ Błąd: %2</translation>
<message>
<location filename="../src/providers/oracle/qgsoracleprovider.cpp" line="2588"/>
<source>CRS not found and could not be created.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie odnaleziono układu współrzędnych i nie może zostać utworzony.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/oracle/qgsoracleprovider.cpp" line="2599"/>
<source>Could not insert metadata.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie powiodło się dopisanie metadanych.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/oracle/qgsoracleprovider.cpp" line="2623"/>
@@ -45296,27 +45296,32 @@ Error: %3</source>
<message>
<location filename="../src/providers/oracle/qgsoracleprovider.cpp" line="2782"/>
<source>Oracle SRID %1 not found.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie odnaleziono SRID %1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/oracle/qgsoracleprovider.cpp" line="2787"/>
<source>Lookup of Oracle SRID %1 failed.
SQL:%2
Error:%3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wyszukanie Oracle SRID %1 nie powiodło się.
SQL:%2
Błąd:%3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/oracle/qgsoracleprovider.h" line="346"/>
<source>Oracle error: %1
SQL: %2
Error: %3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Błąd Oracle: %1
SQL: %2
Błąd: %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/oracle/qgsoracleprovider.h" line="354"/>
<source>Oracle error: %1
Error: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Błąd Oracle: %1
Błąd: %2</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -45406,7 +45411,7 @@ Error: %2</source>
<location filename="../src/providers/oracle/qgsoraclesourceselect.cpp" line="206"/>
<location filename="../src/providers/oracle/qgsoraclesourceselect.cpp" line="376"/>
<source>All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wszystko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/oracle/qgsoraclesourceselect.cpp" line="207"/>
@@ -45483,7 +45488,7 @@ Error: %2</source>
<message>
<location filename="../src/providers/oracle/qgsoraclesourceselect.cpp" line="522"/>
<source>Stop</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zatrzymaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/oracle/qgsoraclesourceselect.cpp" line="546"/>
@@ -45579,7 +45584,7 @@ Error: %2</source>
<message>
<location filename="../src/providers/oracle/qgsoracletablemodel.cpp" line="108"/>
<source>Disable &apos;Fast Access to Features at ID&apos; capability to force keeping the attribute table in memory (e.g. in case of expensive views).</source>
<translation type="unfinished">Wyłącz opcję &apos;szybki dostęp do obiektów po ID&apos; aby wymusić przechowywanie atrybutów w pamięci (np. w przypadku kosztownych widoków).</translation>
<translation>Wyłącz opcję &apos;szybki dostęp do obiektów po ID&apos;, aby wymusić przechowywanie atrybutów w pamięci (np. dla kosztownych widoków).</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -56467,7 +56472,25 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;p align=&quot;center&quot; style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;:/images/sponsors/sponsors/ibw.png&quot; /&gt; &lt;img src=&quot;:/images/sponsors/sponsors/geosynergy.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Cantarell&apos;; font-size:11pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;Ubuntu&apos;; font-size:10pt;&quot;&gt;Ciężko pracujemy, abyś mógł korzystać z tego programu. Zauważyłeś jak wiele zmian nastąpiło w ostatnich wersjach? QGIS to praca zespołowa wielu osób i chcemy, abyś jej efektami podzielił się również z innymi. Jeśli dzięki QGIS udało Ci się zaoszczędzić pieniądze, lub po prostu podoba Ci się to co robimy i jednoczesnie masz taką możliwość, rozważ proszę możliwość wsparcia rozwoju projektu QGIS. Pieniądze od sponsorów wykorzystujemy na opłacenie kosztów organizowanych dwa razy do roku hackfestów, oraz koszty funkcjonowania projektu.
&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Zobacz &lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://qgis.org/en/site/getinvolved/governance/sponsorship/sponsorship.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;Ubuntu&apos;; font-size:10pt; text-decoration: underline; color:#0000ff;&quot;&gt;stronę sponsorów QGIS&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;Ubuntu&apos;; font-size:10pt;&quot;&gt;, aby poznać szczegóły. Na &lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://qgis.org/en/site/about/sponsorship.html#list-of-sponsors&quot;&gt;&lt;span style=&quot; text-decoration: underline; color:#0000ff;&quot;&gt;stronie sponsorów&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;Ubuntu&apos;; font-size:10pt;&quot;&gt; widnieją osoby oraz instytucje, które wsparły nas finansowo - wielkie &apos;dzięki&apos; Im za to!&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;p align=&quot;center&quot; style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;:/images/sponsors/sponsors/gold.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;center&quot; style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;:/images/sponsors/sponsors/aas_300wide.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;p align=&quot;center&quot; style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;:/images/sponsors/sponsors/silver.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;center&quot; style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;:/images/sponsors/sponsors/vorarlberg.png&quot; /&gt; &lt;img src=&quot;:/images/sponsors/sponsors/gaia.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;p align=&quot;center&quot; style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;:/images/sponsors/sponsors/bronze.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;center&quot; style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;:/images/sponsors/sponsors/ibw.png&quot; /&gt; &lt;img src=&quot;:/images/sponsors/sponsors/geosynergy.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
@@ -60319,7 +60342,7 @@ Czy aktualne klasy powinny zostać usunięte przed klasyfikacją?</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsvectorlayersaveasdialogbase.ui" line="242"/>
<source>Custom Options</source>
<translation type="unfinished">Opcje </translation>
<translation>Opcje danych</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsvectorlayersaveasdialogbase.ui" line="340"/>

0 comments on commit 086f26b

Please sign in to comment.