Skip to content
Permalink
Browse files
Merge pull request #1137 from Cracert/i18n
[TRANSUP] pl: QObject, qgsDatum
  • Loading branch information
mach0 committed Feb 2, 2014
2 parents 9ba28b3 + c859938 commit 0a12ee0bf94a7ffb1e35f7f65435e60c67274cff
Showing with 32 additions and 32 deletions.
  1. +32 −32 i18n/qgis_pl.ts
@@ -8411,8 +8411,8 @@ Działa na aktualnie edytowanej warstwie</translation>
<message>
<source>Model doesn&apos;t contains any algorithms and/or
parameters and can&apos;t be executed</source>
<translation type="unfinished">Model nie zawiera żadnych algorytmów ani/i
parametetrów i nie może zostać uruchomiony</translation>
<translation>Model nie zawiera żadnych algorytmów ani/i
parametetrów i nie może zostać uruchomiony</translation>
</message>
<message>
<source>Save Model As Image</source>
@@ -11925,85 +11925,85 @@ Widzisz ten komunikat, bo prawdopodobnie nie ustawiłaś(eś) zmiennej środowis
<location filename="../src/core/qgsexpression.cpp" line="75"/>
<source>day</source>
<comment>Note: Word is part matched in code</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>dzień</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsexpression.cpp" line="76"/>
<source>days</source>
<comment>Note: Word is part matched in code</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>dni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsexpression.cpp" line="79"/>
<source>week</source>
<comment>Note: Word is part matched in code</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>tydzień</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsexpression.cpp" line="80"/>
<source>weeks</source>
<comment>Note: Word is part matched in code</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>tygodni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsexpression.cpp" line="83"/>
<source>month</source>
<comment>Note: Word is part matched in code</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>miesiąc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsexpression.cpp" line="84"/>
<source>months</source>
<comment>Note: Word is part matched in code</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>miesięcy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsexpression.cpp" line="87"/>
<source>year</source>
<comment>Note: Word is part matched in code</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>rok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsexpression.cpp" line="88"/>
<source>years</source>
<comment>Note: Word is part matched in code</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>lat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsexpression.cpp" line="91"/>
<source>second</source>
<comment>Note: Word is part matched in code</comment>
<translation type="unfinished">sekunda</translation>
<translation>sekunda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsexpression.cpp" line="92"/>
<source>seconds</source>
<comment>Note: Word is part matched in code</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>sekund</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsexpression.cpp" line="95"/>
<source>minute</source>
<comment>Note: Word is part matched in code</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>minuta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsexpression.cpp" line="96"/>
<source>minutes</source>
<comment>Note: Word is part matched in code</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>minut</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsexpression.cpp" line="99"/>
<source>hour</source>
<comment>Note: Word is part matched in code</comment>
<translation type="unfinished">godzina</translation>
<translation>godzina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsexpression.cpp" line="100"/>
<source>hours</source>
<comment>Note: Word is part matched in code</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>godzin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsexpression.cpp" line="235"/>
@@ -25324,7 +25324,7 @@ and current file is [%3]</source>
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgsdatadefinedsymboldialog.cpp" line="168"/>
<source>double</source>
<translation type="unfinished">double</translation>
<translation>liczba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgsdatadefinedsymboldialog.cpp" line="173"/>
@@ -25364,48 +25364,48 @@ and current file is [%3]</source>
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgsdatadefinedsymboldialog.cpp" line="213"/>
<source>0 (false)|1 (true)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>0 (fałsz)|1 (prawda)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QgsDatumTransformDialog</name>
<message>
<location filename="../src/gui/qgsdatumtransformdialog.cpp" line="33"/>
<source>Select datum transformations for layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wybierz transformację układu odniesienia dla warstwy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/qgsdatumtransformdialog.cpp" line="189"/>
<source>File &apos;%1&apos; not found in directory &apos;%2&apos;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie znaleziono pliku &apos;%1&apos; w katalogu &apos;%2&apos;</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QgsDatumTransformDialogBase</name>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsdatumtransformdialogbase.ui" line="14"/>
<source>Select datum transformations</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wybierz transformację układu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsdatumtransformdialogbase.ui" line="21"/>
<source>src transform</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>transformacja źródłowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsdatumtransformdialogbase.ui" line="26"/>
<source>dst transform</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>transformacja docelowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsdatumtransformdialogbase.ui" line="41"/>
<source>Remember selection</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zapamiętaj wybór</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsdatumtransformdialogbase.ui" line="61"/>
<source>Hide deprecated</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ukryj nieaktualne </translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -28271,7 +28271,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../src/gui/qgsexpressionbuilderwidget.cpp" line="262"/>
<source>Recent (%1)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ostatnio użyte (%1)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/qgsexpressionbuilderwidget.cpp" line="347"/>
@@ -29024,7 +29024,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../src/ui/qgsfieldspropertiesbase.ui" line="240"/>
<source>Relations</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Relacje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsfieldspropertiesbase.ui" line="268"/>
@@ -44204,27 +44204,27 @@ Always network: always load from network and do not check if the cache has a val
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="3902"/>
<source>Default datum transformations</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Domyślne transformacje układów odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="3948"/>
<source>Source CRS</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Źródłowy układ współrzędnych</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="3953"/>
<source>Destination CRS</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Docelowy układ współrzędnych</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="3958"/>
<source>Source datum transform</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Źródłowy układ odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="3963"/>
<source>Destination datum transform</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Docelowy układ odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="4022"/>

0 comments on commit 0a12ee0

Please sign in to comment.