Skip to content

Commit

Permalink
[TRANSUP] pl: help - new SpatiaLite layer
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
Cracert committed Jun 18, 2014
1 parent d61c536 commit 0bd6d61
Showing 1 changed file with 23 additions and 1 deletion.
24 changes: 23 additions & 1 deletion i18n/qgis_pl.ts
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -70591,7 +70591,29 @@ In this section you can see the list of attributes. To delete one of them, click
<p>
Click on <label>OK</label> to create the layer and close the dialog. Clicking <label>Apply</label> also creates the layer, but keeps the dialog open, thereby allowing you to create more similar layers. <label>Cancel</label> will close the layer without further changes.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;h3&gt;Nowa warstwa SpatiaLite Layer&lt;/h3&gt;
W tym oknie można utworzyć nową bazę danych SpatiaLite database lub/i pustą warstwę SpatiaLite do edycji.
&lt;h4&gt;Baza danych&lt;/h4&gt;
Wybierz bazę danych z listy rozwijalnej. Na tej liście znajdują się zapisane połączenia SpatiaLite. Jeśli nie ma na liście połączenia z istniejącą bazą, lub chcesz utworzyć nową bazę, wybierz przycisk (&lt;label&gt;...&lt;/label&gt;) znajdujący się po prawej stronie listy.
&lt;h4&gt;nazwa warstwy&lt;/h4&gt;
Wprowadź nazwę warstwy którą chcesz utworzyć. Powinno to ybć jedno słowo. Może zawierać znak podkreślenia.
&lt;h4&gt;Kolumna geometrii&lt;/h4&gt;
Wprowadź nazwę kolumny zawierającej geometrię lub zaakceptuj nazwę domyślną.
&lt;h4&gt;Typ&lt;/h4&gt;
Wybierz typ tworzonej warstwy.
&lt;h4&gt;Podaj układ współrzędnych&lt;/h4&gt;
Domyślnie przyjmowanym układem współrzędnych jest WGS 84. Możesz go jednak zmienić. Wybrany układ musi jednak znajdować się w spatial_ref_sys bazy danych SpatiaLite.
&lt;h4&gt;Generuj klucz główny z autoinkrementacją&lt;/h4&gt;
Włącz tę opcję, aby utworzyć klucz główny do tworzonej warstwy. Autoinkrementacja oznacza, że przy dodawaniu nowych obiektów ich identyfikatory będą dopisywany automatycznie.
&lt;h4&gt;Nowe pole&lt;/h4&gt;
Wpisz nazwę pola i wybierz jego typ, a następnie &lt;label&gt;Dodaj do listy pól&lt;/label&gt;.&lt;br/&gt;
W przypadku pól numerycznych nie muszą być podawane ani rozmiary ani liczba cyfr dizesiętnych.
&lt;h4&gt;Lista pól&lt;/h4&gt;
W tej części wyświetlane są dotychczas zdefiniowane dla warstwy pola. Aby usunąć któreś z nich, zaznacz je na liście a następnie wybierz przycisk &lt;label&gt;Usuń&lt;/label&gt;.

&lt;p&gt;
Przycisk &lt;label&gt;OK&lt;/label&gt; spowoduje utworznie nowej warstwy i zamknięcie okna. Przycisk&lt;label&gt;Zastosuj&lt;/label&gt; również utworzy warstwę, lecz nie spowoduje zamknięcia okna umożliwiając dodanie kolejnych podobnych warstw. &lt;label&gt;Anuluj&lt;/label&gt; zamknie okno bez zapisywania zmian.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgscontexthelp_texts.cpp" line="245"/>
Expand Down

0 comments on commit 0bd6d61

Please sign in to comment.