Skip to content

Commit

Permalink
updated translation pl
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
milenanv committed Mar 24, 2014
1 parent 405adf6 commit 126ed6b
Showing 1 changed file with 52 additions and 34 deletions.
86 changes: 52 additions & 34 deletions i18n/qgis_pl.ts
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -15003,31 +15003,35 @@ Wersja binarna została skompilowana z Qt %1, a bieżąca działa z Qt %2</trans
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="6488"/>
<source>No legend entries selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie wybrano elementów legendy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="6489"/>
<source>Select the layers and groups you want to remove in the legend.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wybierz warstwy i grupy, które chcesz usunąć z legendy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="6496"/>
<source>Remove layers and groups</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Usuń warstwy i grupy</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="6496"/>
<source>Remove %n legend entries?</source>
<comment>number of legend items to remove</comment>
<translation type="unfinished">
<translation>
<numerusform>Czy usunąć %n obiektów legendy?</numerusform>
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="6503"/>
<source>%n legend entries removed.</source>
<comment>number of removed legend entries</comment>
<translation type="unfinished">
<translation>
<numerusform>Usunięto %n obiektów legendy.</numerusform>
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
</translation>
</message>
Expand Down Expand Up @@ -15641,7 +15645,7 @@ QWT Version: %1.</source>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="426"/>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="433"/>
<source>CRS was undefined</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie zdefiniowano układu współrzędnych</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="426"/>
Expand Down Expand Up @@ -15926,22 +15930,22 @@ Błąd: %1</translation>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="5693"/>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="5699"/>
<source>Paste features</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wklej obiekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="5687"/>
<source>no features could be successfully pasted.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>nie wklejono żadnych obiektów.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="5694"/>
<source>%1 features were successfully pasted.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>%1 obiektów wklejono poprawnie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="5700"/>
<source>%1 of %2 features could be successfully pasted.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>%1 z %2 obiektów wklejono poprawnie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="5727"/>
Expand Down Expand Up @@ -25634,7 +25638,7 @@ a aktualną wersją pliku jest [%3]</translation>
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgsdatadefinedsymboldialog.cpp" line="204"/>
<source>&apos;feature&apos;|&apos;viewport&apos;</source>
<translation>&apos;obiekt&apos;|&apos;widokt&apos;</translation>
<translation type="unfinished">&apos;obiekt&apos;|&apos;widok&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgsdatadefinedsymboldialog.cpp" line="209"/>
Expand Down Expand Up @@ -25748,7 +25752,7 @@ a aktualną wersją pliku jest [%3]</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsdbsourceselectbase.ui" line="134"/>
<source>Hold dialog open</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie zamykaj okna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsdbsourceselectbase.ui" line="143"/>
Expand Down Expand Up @@ -28847,37 +28851,37 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../src/ui/qgsextentgroupboxwidget.ui" line="14"/>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished">Formularz</translation>
<translation>Formularz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsextentgroupboxwidget.ui" line="22"/>
<source>West</source>
<translation type="unfinished">Zachód</translation>
<translation>Zachód</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsextentgroupboxwidget.ui" line="35"/>
<source>East</source>
<translation type="unfinished">Wschód</translation>
<translation>Wschód</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsextentgroupboxwidget.ui" line="48"/>
<source>North</source>
<translation type="unfinished">Północ</translation>
<translation>Północ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsextentgroupboxwidget.ui" line="65"/>
<source>South</source>
<translation type="unfinished">Południe</translation>
<translation>Południe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsextentgroupboxwidget.ui" line="102"/>
<source>Layer extent</source>
<translation type="unfinished">Zasięg warstwy</translation>
<translation>Zasięg warstwy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsextentgroupboxwidget.ui" line="131"/>
<source>Map view extent</source>
<translation type="unfinished">Zasięg widoku mapy</translation>
<translation>Zasięg widoku mapy</translation>
</message>
</context>
<context>
Expand Down Expand Up @@ -32077,12 +32081,12 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgssymbollayerv2widget.cpp" line="972"/>
<source>Color (start)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kolor (początkowy)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgssymbollayerv2widget.cpp" line="973"/>
<source>Color (end)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kolor (końcowy)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgssymbollayerv2widget.cpp" line="974"/>
Expand Down Expand Up @@ -38009,12 +38013,12 @@ Może to być spowodowane problemem w sieci lokalnej lub problemem serwera WMS.<
<message>
<location filename="../src/app/legend/qgslegend.cpp" line="1188"/>
<source>Destination CRS set to %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Docelowy układ współrzędnych ustwiono na %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/legend/qgslegend.cpp" line="1208"/>
<source>On the fly reprojection enabled.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Włączona reprojekcja w locie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/legend/qgslegend.cpp" line="2087"/>
Expand Down Expand Up @@ -38878,7 +38882,7 @@ nie będą wyświetlane</translation>
<message>
<location filename="../src/app/qgsmaptooladdpart.cpp" line="65"/>
<source>Could not add part. %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie można dodać części. %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgsmaptooladdpart.cpp" line="104"/>
Expand Down Expand Up @@ -67706,10 +67710,10 @@ Note: Experimental plugins are generally unsuitable for production use. These pl

&lt;/p&gt;
</source>
<translation type="unfinished">&lt;h3&gt;Zarządzanie i instalacja wtyczek&lt;/h3&gt;
<translation type="unfinished">&lt;h3&gt;Manadżer wtyczek&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;
Zarządzanie i instalacja wtyczek.
Manadżer wtyczek.
&lt;/p&gt;


Expand All @@ -67724,8 +67728,8 @@ Zarządzanie i instalacja wtyczek.
&lt;h4&gt;Zainstalowane&lt;/h4&gt;
&lt;/a&gt;
&lt;p&gt;
Ta zakładka zawiera listę wszystkich wtyczek zainstalowanych na tym komputerze.
Lista zawiera zarówno wtyczki napisane w języku C++ jak i Python.
Ta zakładka zawiera listę wszystkich wtyczek zainstalowanych na komputerze.
Lista zawiera zarówno wtyczki napisane w języku C++ jak i Python.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
Wtyczki możesz włączać i wyłączać poprzez zaznaczanie checkboksa lub dwuklik na nazwie.&lt;br/&gt;
Expand Down Expand Up @@ -67759,8 +67763,8 @@ Ta zakładka pokaże się, gdy nowa wtyczka zostanie upubliczniona. Zostanie ona
&lt;h4&gt;Aktualizowalne&lt;/h4&gt;
&lt;/a&gt;
&lt;p&gt;
This tab is only available if one of your installed plugins can be upgraded
from the remote repositories.
Ta zakładka pokaże się, jeśli któraś z zainstalowanych wtyczek ma nowszą wersję niż zainstalowana
i może być zaktualizoawna.
&lt;/p&gt;

&lt;a name=&quot;Invalid tab&quot;&gt;
Expand All @@ -67782,11 +67786,12 @@ Możesz ustawić z jaką częstotliwością QGIS będzie pobierał listę wtycz
z dostępnych repozytoriów.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
By checking the &apos;Show experimental plugins&apos; checkbox, all plugins will be shown
in the lists, even the ones that are considered &apos;experimental&apos; by the author.
Zaznaczając opcję &apos;Pokaż również wtyczki ekcperymentalne&apos;, wszystkie wtyczki zostaną pokazane
na listach, nawet te, które są uważane przez autora za &apos;eksperymentalne&apos;.

&lt;table border=1 width=&apos;95%&apos; align=&apos;center&apos;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;
Note: Experimental plugins are generally unsuitable for production use. These plugins are in the early stages of development, and should be considered &quot;incomplete&quot; or &quot;proof of concept&quot; tools. The QGIS development team does not recommend installing these plugins unless you intend to use them for testing purposes.
Uwaga: Wtyczki eksperymentalne generalnie nie są przeznaczone do codziennego użytku. Są na wczesnym etapie rozwoju i powinny być traktowane jako niekompletne lub koncepcyjne.
Zaspół QGIS nie zaleca instalowania ich w celach innych niż testowe.
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;

&lt;/p&gt;
Expand Down Expand Up @@ -74417,7 +74422,20 @@ geometry &amp;rarr; geometry
&lt;pre&gt; crosses( geomFromWKT( &apos;LINESTRING(3 5 , 4 4 , 5 3)&apos; ) , geomFromWKT( &apos;LINESTRING(3 3 , 4 4 , 5 5)&apos; )) &amp;rarr; returns 1&lt;/pre&gt;
&lt;pre&gt; crosses( geomFromWKT( &apos;POINT(4 5)&apos; ) , geomFromWKT( &apos;LINESTRING(3 3 , 4 4 , 5 5)&apos; )) &amp;rarr; returns 0&lt;/pre&gt;
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;h3&gt;funkcja crosses&lt;/h3&gt;
Zwraca 1 jeśli wejściowe geometrie posiadają kilka, lecz nie wszystkie, takie same wewnętrzne punkty.

&lt;h4&gt;Składnia&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt;crosses( $geometry , $geometry)&lt;/pre&gt;

&lt;h4&gt;Argumenty&lt;/h4&gt;
geometry &amp;rarr; geometry
geometry &amp;rarr; geometry

&lt;h4&gt;Przykład&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt; crosses( geomFromWKT( &apos;LINESTRING(3 5 , 4 4 , 5 3)&apos; ) , geomFromWKT( &apos;LINESTRING(3 3 , 4 4 , 5 5)&apos; )) &amp;rarr; zwraca 1&lt;/pre&gt;
&lt;pre&gt; crosses( geomFromWKT( &apos;POINT(4 5)&apos; ) , geomFromWKT( &apos;LINESTRING(3 3 , 4 4 , 5 5)&apos; )) &amp;rarr; zwraca 0&lt;/pre&gt;
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsexpression_texts.cpp" line="1257"/>
Expand Down

0 comments on commit 126ed6b

Please sign in to comment.