Skip to content

Commit

Permalink
translation update: pl
Browse files Browse the repository at this point in the history
git-svn-id: http://svn.osgeo.org/qgis/trunk/qgis@13942 c8812cc2-4d05-0410-92ff-de0c093fc19c
  • Loading branch information
borysiasty committed Jul 20, 2010
1 parent 6bdb0c1 commit 1734caa
Showing 1 changed file with 58 additions and 31 deletions.
89 changes: 58 additions & 31 deletions i18n/qgis_pl_PL.ts
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -941,7 +941,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<source>Please specify intersect unique ID field</source>
<translatorcomment>ciągle nie widzę co tłumaczę M.</translatorcomment>
<translation type="unfinished">Podaj unikalne pole ID do przecięcia</translation>
<translation>Podaj unikalne pole ID warstwy przecinającej</translation>
</message>
<message>
<source>Created output point shapefile:
Expand Down Expand Up @@ -1131,11 +1131,11 @@ Czy chcesz dodać go do mapy?</translation>
</message>
<message>
<source>Mean coordinates</source>
<translation type="unfinished">Środek ciężkości</translation>
<translation>Środek ciężkości</translation>
</message>
<message>
<source>Standard distance</source>
<translation type="unfinished">Odległość</translation>
<translation>Macierz odległości</translation>
</message>
<message>
<source>(Optional) Weight field</source>
Expand Down Expand Up @@ -1330,7 +1330,7 @@ Na pewno chcesz kontynuować?</translation>
<message>
<location filename="../python/plugins/fTools/tools/frmMergeShapes.ui" line="20"/>
<source>Input directory</source>
<translation>Katalog źródłowa</translation>
<translation>Katalog źródłowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/fTools/tools/frmMergeShapes.ui" line="62"/>
Expand Down Expand Up @@ -8003,7 +8003,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../src/app/attributetable/qgsattributetabledialog.cpp" line="611"/>
<source>Attribute table - %1 (No matching features)</source>
<translation>Tabela atrybutów - %1 (Brak pasujących obiekt)</translation>
<translation>Tabela atrybutów - %1 (brak pasujących obiektów)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/attributetable/qgsattributetabledialog.cpp" line="698"/>
Expand Down Expand Up @@ -10651,22 +10651,23 @@ Czy aktualne klasy powinny zostać usunięte przed klasyfikacją?</translation>
<message>
<location filename="../src/core/qgscoordinatetransform.cpp" line="456"/>
<source>inverse transform</source>
<translation type="unfinished">transformacja odwrotna</translation>
<translation>Transformacja z mapy do warstwy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgscoordinatetransform.cpp" line="463"/>
<source>forward transform</source>
<translation type="unfinished">transformacja</translation>
<translation>Transformacja z warstwy do mapy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgscoordinatetransform.cpp" line="483"/>
<source>%1 of
%2
failed with error: %3
</source>
<translation>%1 z
<translation>%1 dla współrzędnych
%2
nie powiodło się z błędem: %3</translation>
nie powiodła się z błędem: %3
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgscoordinatetransform.cpp" line="418"/>
Expand Down Expand Up @@ -11767,7 +11768,11 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../src/ui/qgsfieldcalculatorbase.ui" line="268"/>
<source>area</source>
<translation>Powierzchnia</translation>
<translation>powierzchnia</translation>
</message>
<message>
<source>rownum</source>
<translation>nr wiersza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsfieldcalculatorbase.ui" line="278"/>
Expand Down Expand Up @@ -12032,7 +12037,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../src/app/gps/qgsgpsinformationwidget.cpp" line="579"/>
<source>Adding features to multipart shapetypes is not supported yet. Please select a different editable, non 2.5D layer and try again.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Dodawanie obiektów do warstw z wieloczęściowymi geometriami nie jest jeszcze obsługiwane. Proszę wybrać inną edytowalną, płaską warstwę i spróbować ponownie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/gps/qgsgpsinformationwidget.cpp" line="591"/>
Expand Down Expand Up @@ -27724,7 +27729,15 @@ is different from GetCapabilities URL
%1

This might be an server configuration error. Should the URL be used?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zwrócony URL dla żądań GetMap

%2

różni się od tego podanego dla GetCapabilities

%1

Może to wskazywać na błędną konfigurację serwera. Czy mam go użyć mimo wszystko?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgswmssourceselect.cpp" line="444"/>
Expand All @@ -27737,7 +27750,15 @@ is different from GetCapabilities URL
%1

This might be an server configuration error. Should the URL be used?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zwrócony URL dla żądań GetFeatureInfo

%2

różni się od tego podanego dla GetCapabilities

%1

Może to wskazywać na błędną konfigurację serwera. Czy mam go użyć mimo wszystko?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgswmssourceselect.cpp" line="527"/>
Expand Down Expand Up @@ -27790,9 +27811,9 @@ This might be an server configuration error. Should the URL be used?</source>
<source>%n Layer(s) selected</source>
<comment>selected layer count</comment>
<translation>
<numerusform>%n wybranych warstw</numerusform>
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
<numerusform>Wybrano %n warstwę</numerusform>
<numerusform>Wybrano %n warstwy</numerusform>
<numerusform>Wybrano %n warstw</numerusform>
</translation>
</message>
<message>
Expand Down Expand Up @@ -27913,12 +27934,12 @@ This might be an server configuration error. Should the URL be used?</source>
<message>
<location filename="../src/ui/qgswmssourceselectbase.ui" line="208"/>
<source>Ignore GetMap URL</source>
<translation>Ignoruj GetMap URL</translation>
<translation>Ignoruj URL dla GetMap</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgswmssourceselectbase.ui" line="218"/>
<source>Ignore GetFeatureInfo URL</source>
<translation>Ignoruj GetFeatureInfo URL</translation>
<translation>Ignoruj URL dla GetFeatureInfo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgswmssourceselectbase.ui" line="231"/>
Expand Down Expand Up @@ -28349,8 +28370,8 @@ This might be an server configuration error. Should the URL be used?</source>
<location filename="../src/providers/wms/qgswmsprovider.cpp" line="784"/>
<source>%n tile requests in background</source>
<comment>tile request count</comment>
<translation type="unfinished">
<numerusform>%n zapytanie o kafel w tle</numerusform>
<translation>
<numerusform>%n zapytanie o kafel w tle</numerusform>
<numerusform>%n zapytania o kafle w tle</numerusform>
<numerusform>%n zapytań o kafle w tle</numerusform>
</translation>
Expand All @@ -28360,32 +28381,38 @@ This might be an server configuration error. Should the URL be used?</source>
<location filename="../src/providers/wms/qgswmsprovider.cpp" line="785"/>
<source>, %n cache hits</source>
<comment>tile cache hits</comment>
<translation type="unfinished">
<numerusform></numerusform>
<translation>
<numerusform>, %n kafel znaleziono</numerusform>
<numerusform>, %n kafle znaleziono</numerusform>
<numerusform>, %n kafli znaleziono</numerusform>
</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../src/providers/wms/qgswmsprovider.cpp" line="670"/>
<location filename="../src/providers/wms/qgswmsprovider.cpp" line="786"/>
<source>, %n cache misses.</source>
<comment>tile cache missed</comment>
<translation type="unfinished">
<numerusform></numerusform>
<translation>
<numerusform>, %n kafla brakuje.</numerusform>
<numerusform>, %n kafli brakuje.</numerusform>
<numerusform>, %n kafli brakuje.</numerusform>
</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../src/providers/wms/qgswmsprovider.cpp" line="671"/>
<location filename="../src/providers/wms/qgswmsprovider.cpp" line="787"/>
<source>, %n errors.</source>
<comment>errors</comment>
<translation type="unfinished">
<numerusform></numerusform>
<translation>
<numerusform>, %n błąd.</numerusform>
<numerusform>, %n błędy.</numerusform>
<numerusform>, %n błędów.</numerusform>
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/wms/qgswmsprovider.cpp" line="730"/>
<source>tile request err %1: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>błąd %1 żądania kafla: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/wms/qgswmsprovider.cpp" line="811"/>
Expand All @@ -28407,17 +28434,17 @@ Tried URL: %1</source>
<message>
<location filename="../src/providers/wms/qgswmsprovider.cpp" line="922"/>
<source>empty of capabilities: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Brak Capabilities: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/wms/qgswmsprovider.cpp" line="927"/>
<source>Download of capabilities failed: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Pobieranie Capabilities nie powiodło się: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/wms/qgswmsprovider.cpp" line="939"/>
<source>%1 of %2 bytes of capabilities downloaded.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Pobrano %1 z %2 bajtów Capabilities.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/wms/qgswmsprovider.cpp" line="944"/>
Expand Down Expand Up @@ -30116,7 +30143,7 @@ Wtyczka nie zostanie włączona.</translation>
</message>
<message>
<source>Merge shapefiles to one</source>
<translation>Złącz shapefile w jeden</translation>
<translation>Połącz pliki Shapefile w jeden</translation>
</message>
<message>
<source>fTools Information</source>
Expand Down

0 comments on commit 1734caa

Please sign in to comment.