Skip to content
Permalink
Browse files

Polish translation of the context helps

git-svn-id: http://svn.osgeo.org/qgis/trunk/qgis@11470 c8812cc2-4d05-0410-92ff-de0c093fc19c
  • Loading branch information
borysiasty
borysiasty committed Aug 21, 2009
1 parent 24d7600 commit 1bd7873e79496177a8de3900cd790d0b4793c135
@@ -0,0 +1,25 @@
<h3>Właściwości projektu</h3>
To okno umożliwia zdefiniowanie wielu parametrów związanych z <i>Projektem</i>. Projekt to lista warstw wraz z ich ustawieniami zapisana na dysku jako plik. W projekcie nie są zapisywane same warstwy, a jedynie sposób ich wyświetlenia.<p>

<h4>Zakładka Ogólne</h4>
<table border=1>
<tr>
<td>Tytuł projektu</td><td>Opisowy tytuł projektu. Będzie on wyświetlany na pasku tytułowym okna QGIS</td>
</tr>
<tr>
<td>Jednostki mapy</td><td>Zadeklaruj jednostki mapy odpowiednie dla warstw wyświetlanych w projekcie</td>
</tr>
<tr>
<td>Dokładność wyświetlania kursora</td><td>Użyj ustawień użytkownika, aby określić dokładność wyświetlania na pasku stanu. Wraz z ruchem kursora po obszarze mapy, jego współrzędne są aktualizowane zgodnie z przyjętą dokładnością. Automatyczne (domyślne) ustawienia oznaczają domyślną dokładność bazującą na jednostkach mapy.</td>
</tr>
<tr>
<td>Digitalizacja</td><td>Umożliwia zdefiniowanie tolerancji przyciągania w pikselach, szerokości linii podczas digitalizacji oraz koloru digitalizowanych linii.</td>
</tr>
<tr><td>Kolor obiektów wybranych</td><td>Wybrane obiekty będą wyświetlane na mapie w wybranym kolorze.</td>
</tr>
</table>
<a anchor="projections"></a><h4>Zakładka Układ współrzędnych (CRS)</h4>
Ta zakładka umożliwia zdefiniowanie układu współrzędnych dla bieżącego projektu oraz transformację układu w locie. Nie musisz zapisywać projektu, aby określić i włączyć transformację w locie.<p>
Aby użyć transformacji w locie, kliknij na <i>Transformuj układ współrzędnych w locie</i>. Następnie wybierz układ współrzędnych projektu (obszaru mapy) z listy układów współrzędnych.
<p>
Możesz odszukać układ współrzędnych podając jego kod PostGIS SRID, EPSG lub QGIS SRSRID i klikając na klawisz <i>Znajdź</i>.
@@ -0,0 +1,6 @@
<h3>Narzędzia pomiaru</h3>
Są dwa narzędzia do pomiaru; jedno do odległości, a drugie do powierzchni. Za pomocą tych narzędzi można w oknie mapy zmierzyć odległości i powierzchnie. Narzędzia te podają wartości w jednostkach metrycznych. Pojedyncze kliknięcie prawym klawiszem myszy kończy pomiar.
<h4>Pomiar odległości</h4>
Wybierz to narzędzie aby zmierzyć odległość i klikaj wzdłuż linii, którą chcesz pomierzyć. Wyświetlana jest długość kolejnych segmentów oraz łączną długość całej linii. Aby zakończyć pomiar, kliknij prawym przyciskiem myszy.
<h4>Pomiar powierzchni</h4>
Aby pomierzyć powierzchnię, wybierz to narzędzie i kliknij, aby utworzyć obszar. Łączna powierzchnia jest wyświetlana na bieżąco w miarę przesuwania myszy, już po utworzeniu drugiego punktu. Aby zakończyć rysowanie, kliknij prawym przyciskiem myszy.
@@ -0,0 +1,7 @@
<h3>Informacje o obiekcie</h3>
<p>
Okno wynikowe pokauje atrybuty wszystkich obiektów znalezionych w obszarze przeszukiwania. Aby zobaczyć atrybuty poszczególnych obiektów, rozwiń drzewo z informacjami klikając znak + (plus) po prawej stronie obiektu.
</p>
<p>
Promień przeszukiwania można ustawić w dialogu Opcje (Ustawienia|Opcje)
</p>
@@ -0,0 +1,2 @@
<h3>Tabela atrybutów</h3>
Wyświetla tabelę wierszy i kolumn wybranej warstwy. W tym oknie mozesz ogladać, edytować i przeszukiwać atrybuty.
@@ -0,0 +1,34 @@
<h3>Eksport projektu QGIS do pliku w formacie mapy MapServera</h3>
<p>
To narzędzie umożliwia wyeksportowanie zapisanego projetu QGIS
do pliku w formacie mapy MapServer. Program do eksportu to plik binarny i może być wykorzystany niezależnie od programu głównego QGIS. Należy jedynie podać <b>nazwę pliku mapy MapServera</b> oraz <b>nazwę pliku projektu QGIS</b>.
</p>
<h4>Pliki wejściowe</h4>
<dl>
<dt>Nazwa pliku mapy MapServera</dt>
<dd>Podaj nazwę pliku mapy, który zostanie utworzony. Możesz wykorzystać przycisk znajdujący się po prawej stronie, aby wskazać kartotekę w której będzie zapisany.
<dt>Nazwa pliku projektu QGIS</dt>
<dd>Podaj pełną ścieżkę dostępu do pliku projektu QGIS (.qgs), który chcesz wyeksportować. Możesz wykorzystać przycisk znajdujący się po prawej stronie, aby przeglądać kartoteki.</dd>
</dl>
<h4>Parametry mapy</h4>
Te parametry zostaną zapisane w pliku mapy, określając takie elementy mapy, jak rozmiar mapy, jednostki, czy też format mapy.
<dl>
<dt>Nazwa</dt>
<dd>Nazwa mapy. Ta nazwa jest prefiksem dla wszystkich map generowanych przez MapServer.</dd>
<dt>Szerokość</dt>
<dd>Szerokość mapy wyjściowej w pikselach.</dd>
<dt>Wysokość</dt>
<dd>Wysokość mapy wyjściowej w pikselach.</dd>
<dt>Jednostki</dt>
<dd>Jednostki miary mapy wyjściowej.</dd>
<dt>Format mapy</dt>
<dd>Określa w jakim formacie zostanie wygenerowana mapa MapServera</dd>
</dl>
<h4>Web Interface Definition</h4>
<dl>
<dt>Szablon</dt>
<dd>Pełna ścieżka dostępu do pliku z szablonem MapServera, który ma zostać wykorzystany.</dd>
<dt>Nagłówek</dt>
<dd>Pełna ścieżka dostępu do pliku nagłówkowego MapServera, który ma zostać wykorzystany.</dd>
<dt>Stopka</dt>
<dd>Pełna ścieżka dostępu do pliku stopki MapServera, który ma zostać wykorzystany.</dd>
@@ -0,0 +1,18 @@
Utworzenie nowego połączenia z bazą PostGIS wymaga posiadania pewnych informacji o serwerze, bazie danych i znajomości nazwy użytkownika oraz hasła logowania do bazy.
<h4>Wymagane parametry</h4>
<ul>
<li>Nazwa - opisowa nazwa dla połączenia
<li>Host - nazwa hosta serwera bazy danych (np. madison.qgis.org; jeśli baza PostGIS jest na tym samym komputerze, będzie to localhost)
<li>Baza danych - nazwa bazy danych do której będzie utworzone połączenie
<li>Port - port PostreSQL. Domyślny port to 5432. Jeśli nie masz pewności, skonsultuj się z administratorem bazy danych.
<li>Użytkownik - twoja nazwa użytkownika bazy
<li>Hasło - twoje hasło do bazy
</ul>
<h4>Opcje</h4>
<ol>
<li><i>Zapisz hasło</i> - jeśli dostęp do twojej bazy danych jest chroniony hasłem, możesz je zapamiętać w QGIS, jednak należy mieć świadomość względów bezpieczeństwa. Hasło jest przechowywane otwatrym tekstem w preferencjach QGIS.
<li><i>Sprawdź tylko tabelę geometry_columns</i> - QGIS przeszukuje wszystkie tabele w bazie danych, które mają kolumnę z danymi przestrzennymi. Możesz tak skonfigurować połączenie, aby szukać warstw tylko "zarejestrowanych" jako posiadające wpis w geometry_columns. Przyspieszy to tworzenie listy dostępnych warstw, ale można w ten sposób pominąć warstwy, których nie ma w spisie.
<li><i>Sprawdź tylko schemat „public”</i> - Opcja ta pozwala przeszukiwać tylko schemat \public, co także przyspiesza listowanie warstw, ale przydatne jest jedynie w przypadku, gdy tylko tam są przechowywane.
</ol>
<h4>Test połączenia</h4>
Przycisk <i>Test połączenia</i> inicjuje połączenie z bazą używając parametrów, które zostały wskazane. Jest to dobry sposób sprawdzenia poprawności parametrów połączenia, zanim zostanie ono zapisane.
@@ -0,0 +1,20 @@
<h3>Dodaj tabelę PostGIS</h3>
Okno dialogowe pozwalające na dodanie warstw PostGIS (tabel z kolumną geometrii) do okna mapy QGIS.
<h4>Połączenia</h4>
<ul>
<li>Wybierz połączenie z bazą z rozwijalnej listy i kliknij <i>Połącz</i>
<li>Jeśli nie ma żadnych dostępnych połączeń, wybierz przycisk <i>Nowy</i>, aby utworzyć połączenie do swojej bazy
<li>Aby zmodyfikować połączenie, kliknij przycisk <i>Edytuj</i>
</ul>
<h4>Dodawanie warstw</h4>
Aby dodać warstwę:
<ol>
<li>Wybierz połączenie z bazą z rozwijalnej listy
<li>Kliknij <i>Połącz</i>
<li>Wskaż wybraną warstwę na liście dostępnych warstw
<li>Możesz dodać kilka warstw jednocześnie trzymając wciśnięty klawisz Ctrl
<li>Kliknij <i>Dodaj</i>, aby dodać warstwy do mapy
</ol>
<h4>Filtrowanie warstwy</h4>
Aby ustawić filtr na warstwie przed dodaniem jej do mapy, podwójnie kliknij jej nazwę. Otworzy się okno zapytań SQL, w którym możesz utworzyć zapytanie filtrujące.

@@ -0,0 +1,11 @@
<h3>Asystent wydruku</h3>

<p>
Asystent wydruku pozwala na komponowanie zawartości okna wydruku, które następnie może zostać wydrukowane. Wydruk można komponować z okna mapy, podziałki, legendy oraz dowolnych obrazów.
</p>

<p>
Poszczególne obiekty do mapy dodaje się poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony znajdującej się pośrodku górnego paska narzędzi. Następnie należy kliknąć na obszarze okna wydruku i przeciągnąć, kreśląc w ten sposób obszar nowego obiektu. Rozmiar niektórych obiektów, takich jak okno mapy, podziałka, mogą być ustawione w ten sposób. Inne obiekty mają ustalony rozmiar, ale może on byc zmieniony później poprzez wybranie obiektu i dostosowanie jego rozmiaru przeciągając rogi obiektu.


</p>

0 comments on commit 1bd7873

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.