Skip to content
Permalink
Browse files
Merge pull request #1147 from Cracert/i18n
[TRANSUP] pl: context_help
  • Loading branch information
mach0 committed Feb 8, 2014
2 parents f06e72e + 876e985 commit 1d09f4349365920db30e35dee60ecf09aa5f199e
Showing with 29 additions and 16 deletions.
  1. +29 −16 i18n/qgis_pl.ts
@@ -8653,7 +8653,7 @@ Linia z błędem: %1</translation>
</message>
<message>
<source>Run &amp;Vacuum Analyze</source>
<translation>Uruchom i uprzątnij bazę</translation>
<translation>Uprzątnij bazę (VACUUM ANALYZE)</translation>
</message>
<message>
<source>Sorry</source>
@@ -66610,7 +66610,19 @@ You can also define the width and precision of the new attribute column.
&lt;h4&gt;Attributes list&lt;/h4&gt;
In this section you can see the list of attributes. To delete one of them, click on it and choose &lt;label&gt;Remove selected attribute&lt;/label&gt; button.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;h3&gt;Nowa warstwa wektorowa&lt;/h3&gt;
Przy pomocy tej okna dialogowego można stworzyć nową warstwę wektorową w formacie Shapefile.
&lt;h4&gt;Typ&lt;/h4&gt;
Wybierz odpowiedni typ warstwy: &lt;label&gt;Punkt&lt;/label&gt;, &lt;label&gt;Linię&lt;/label&gt; lub &lt;label&gt;Poligon&lt;/label&gt;.&lt;br/&gt;
Aby zmienić domyślny układ współrzędnych warstwy wybierz przycisk &lt;label&gt;Podaj układ współrzędnych&lt;/label&gt;.
&lt;h4&gt;Nowy atrybut&lt;/h4&gt;
Dodaj atrybuty warstwy poprzez wpisanie ich &lt;label&gt;Nazwy&lt;/label&gt;, wybranie odpowiedniego typu i zakresu. Aby zapisać nowy atrybut nie zapomnij nacisnąc klawisz &lt;label&gt;Dodaj do listy atrybutów&lt;\label&gt;. Dopiero wtedy wprowadzany atrybut zostanie zapisany.
Warstwa w formacie Shapefile udostępnia typ tektowy, liczobwe oraz daty.&lt;br/&gt;
&lt;label&gt;Szerokość&lt;\label&gt; oznacza odpowiednio: dla typu tekstowego - maksymalną liczbę znaków; dla liczb - liczbę cyfr.&lt;br/&gt;
&lt;label&gt;Dokładność&lt;\label&gt; oznacza liczbę cyfr po przecinku.
&lt;h4&gt;Lista atrybutów&lt;/h4&gt;
Atrybuty wyświetlane w tej części okna będą podstawą do utworzenia tabeli atrybutów. Przy pomocy przycisku &lt;label&gt;Usuń atrybut&lt;\label&gt; można usunąć błędnie wprowadzony atrybut.
</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;h3&gt;Vector Layer Properties&lt;/h3&gt;
@@ -67455,10 +67467,10 @@ Ticking &lt;label&gt;Search options&lt;/label&gt; enables additional options for
To define a new connection, click on &lt;label&gt;New&lt;/label&gt; button and use the file browser to point to your SpatiaLite database, which is a file with a &lt;i&gt;.sqlite&lt;/i&gt; extension.&lt;p&gt;
The connections you define will be remembered for further use and available to choose from the drop down menu.
</source>
<translation type="unfinished">&lt;h3&gt;Dodaj tabele SpatiaLite&lt;/h3&gt;
<translation>&lt;h3&gt;Dodaj tabelę SpatiaLite&lt;/h3&gt;
Aby zdefiniować nowe połączenie, kliknij przycisk &lt;label&gt;Nowy&lt;/label&gt; i wskaż położenie bazy SpatiaLite na dysku. Baza SpatiaLite jest plikiem o rozszerzeniu &lt;i&gt;.sqlite&lt;/i&gt;.&lt;p&gt;
Następnie kliknij &lt;label&gt;Połącz&lt;/label&gt; i wybierz z drzewa warstw te, które chcesz otworzyć w QGIS.&lt;br/&gt;
Kliknij &lt;label&gt;Dodaj&lt;/label&gt;, warstwy zostaną wczytane.&lt;p&gt;
Kliknij &lt;label&gt;Dodaj&lt;/label&gt;, aby warstwy zostały wczytane.&lt;p&gt;
Połączenie raz zdefiniowane będzie zapamiętane i dostępne do użycia z rozwijalnej listy.</translation>
</message>
<message>
@@ -67680,12 +67692,12 @@ You may also tick an &lt;label&gt;Open feature form, if a single feature is iden
Identifiable layers can be set in the Project Properties dialog &lt;label&gt;Settings &gt; Project Properties &gt; Identifiable layers&lt;/label&gt; where all the layers names are listed, their type (vector, raster, etc.) and ability to be identified.
&lt;/p&gt;
</source>
<translation type="unfinished">&lt;h3&gt;Informacje o obiekcie&lt;/h3&gt;
<translation>&lt;h3&gt;Informacje o obiekcie&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;
Okno wynikowe pokazuje atrybuty wszystkich obiektów znalezionych w obszarze przeszukiwania. Aby zobaczyć atrybuty poszczególnych obiektów, rozwiń drzewo z informacjami klikając znak &lt;label&gt;+&lt;/label&gt; (plus) po prawej stronie obiektu.
Okno wynikowe pokazuje atrybuty wszystkich obiektów znalezionych w obszarze przeszukiwania. Aby zobaczyć atrybuty poszczególnych obiektów, rozwiń drzewo z informacjami klikając znak &lt;label&gt;+&lt;/label&gt; (plus) po lewej stronie obiektu.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
Promień przeszukiwania można ustawić w dialogu Opcje &lt;label&gt;Ustawienia &gt; Opcje&lt;/label&gt;
Sposób oraz zakres wyszukiwania obiektów można modyfikować w oknie dialogowym &lt;label&gt;Ustawienia &gt; Opcje &gt; Narzędzia mapy &gt; Informacje o obiekcie&lt;/label&gt;.
&lt;/p&gt;
</translation>
</message>
@@ -67710,20 +67722,21 @@ To add a scale bar:
&lt;li&gt;Click &lt;label&gt;OK&lt;/label&gt;.&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
</source>
<translation type="unfinished">&lt;h3&gt;Podziałka&lt;/h3&gt;
<translation>&lt;h3&gt;Podziałka&lt;/h3&gt;
Umieszcza na mapie podziałkę liniową.
&lt;p&gt;
Możesz ustawić styl podziałki oraz jej położenie, jak również jej opisy.
QGIS wyświetla skalę jedynie w tych samych jednostkach co jednostki mapy. Jeśli więc jednostki twojej warstwy to metry, nie możesz utworzyć podziałki w stopach; i odpowiednio jeśli dla mapy używasz stopni dziesiętnych, nie możesz utworzyć podziałki w metrach.&lt;/p&gt;
Można ustawić styl podziałki, jej położenie oraz opisy.
QGIS wyświetla skalę jedynie w jednostkach mapy. Jeśli więc jednostki twojej warstwy to metry, nie możesz utworzyć podziałki w stopach; i odpowiednio jeśli dla mapy używasz stopni dziesiętnych, nie możesz utworzyć podziałki w metrach.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Do wyświetlenia podziałki wystarczy zaznaczenie opcji &lt;label&gt;Włącz&lt;/label&gt;.
&lt;p&gt;
Aby dodać podziałkę:
Dodatkow można zmodyfikować domyślne ustawienia wyświetlanie:
&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;Wybierz położenie z listy rozwijalnej &lt;label&gt;Umiejscowienie&lt;/label&gt;.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Wybierz położenie z listy rozwijalnej &lt;label&gt;Położenie&lt;/label&gt;.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Wybierz styl podziałki z listy &lt;label&gt;Styl podziałki&lt;/label&gt;.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Wybierz kolor podziałki &lt;label&gt;Kolor podziałki&lt;/label&gt; lub użyj domyślnego czarnego koloru.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Ustaw rozmiar podziałki i jej opisów &lt;label&gt;Rozmiar paska&lt;/label&gt;. &lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Upewnij się, że opcja &lt;label&gt;Włącz podziałkę&lt;/label&gt; jest zaznaczona.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Opcjonalnie wybierz automatyczne zaokrąglanie opisów podziałki przy zmianie wielkości okna &lt;label&gt;Automatycznie zaokrąglaj przy zmianie wielkości okna&lt;/label&gt;.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Wybierz kolor podziałki &lt;label&gt;Kolor&lt;/label&gt;.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Ustaw rozmiar podziałki i jej opisów &lt;label&gt;Długość&lt;/label&gt;. &lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Opcjonalnie wybierz automatyczne zaokrąglanie opisów podziałki przy zmianie wielkości okna &lt;label&gt;Automatycznie dostosuj rozmiar&lt;/label&gt;.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Kliknij &lt;label&gt;OK&lt;/label&gt;.&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;</translation>
</message>

0 comments on commit 1d09f43

Please sign in to comment.