Skip to content

Commit

Permalink
translation update: pl by Robert
Browse files Browse the repository at this point in the history
git-svn-id: http://svn.osgeo.org/qgis/trunk/qgis@13833 c8812cc2-4d05-0410-92ff-de0c093fc19c
  • Loading branch information
borysiasty committed Jun 28, 2010
1 parent 61ef2ec commit 1d8be1d
Showing 1 changed file with 50 additions and 42 deletions.
92 changes: 50 additions & 42 deletions i18n/qgis_pl_PL.ts
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -28759,6 +28759,8 @@ This might be an server configuration error. Should the URL be used?</source>
<comment>tile request count</comment>
<translation type="unfinished">
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
</translation>
</message>
<message numerus="yes">
Expand All @@ -28768,6 +28770,8 @@ This might be an server configuration error. Should the URL be used?</source>
<comment>tile cache hits</comment>
<translation type="unfinished">
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
</translation>
</message>
<message numerus="yes">
Expand All @@ -28777,6 +28781,8 @@ This might be an server configuration error. Should the URL be used?</source>
<comment>tile cache missed</comment>
<translation type="unfinished">
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
</translation>
</message>
<message numerus="yes">
Expand All @@ -28786,6 +28792,8 @@ This might be an server configuration error. Should the URL be used?</source>
<comment>errors</comment>
<translation type="unfinished">
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
</translation>
</message>
<message>
Expand Down Expand Up @@ -30849,17 +30857,17 @@ Wtyczka nie zostanie włączona.</translation>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="40"/>
<source>Calculate raster surface area</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Generuj rastrowy NMT</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="41"/>
<source>Calculate shadow maps from exact sun position</source>
<translation>Oblicz mapę cieniowania dla określonej pozycji Słońca</translation>
<translation>Generuj mapę cieniowania dla określonej pozycji Słońca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="42"/>
<source>Calculate shadow maps from sun position determinated by date/time</source>
<translation>Oblicz mapę cieniowania dla określonej daty/czasu</translation>
<translation>Generuj mapę cieniowania dla określonej daty/czasu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="43"/>
Expand Down Expand Up @@ -30999,7 +31007,7 @@ Wtyczka nie zostanie włączona.</translation>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="70"/>
<source>Convert 2D vector to 3D vector by sampling of elevation raster. Default sampling by nearest neighbour</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Konwertuj wektor 2D do 3D poprzez próbkowanie rastra z wysokościami. Domyślnie metodą najbliższego sąsiedztwa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="71"/>
Expand Down Expand Up @@ -31219,7 +31227,7 @@ Wtyczka nie zostanie włączona.</translation>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="114"/>
<source>Create raster images with textural features from raster (first serie of indices)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Generuj raster z obiektami strukturalnymi (wskaźniki pierwszego rzędu)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="115"/>
Expand All @@ -31244,7 +31252,7 @@ Wtyczka nie zostanie włączona.</translation>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="119"/>
<source>Create raster with textural features from raster (second serie of indices)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Generuj raster z obiektami strukturalnymi (wskaźniki drugiego rzędu)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="120"/>
Expand Down Expand Up @@ -31384,27 +31392,27 @@ Wtyczka nie zostanie włączona.</translation>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="147"/>
<source>Display projection information from PROJ.4 projection description file and create a new location based on it</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wyświetl informacje opisowe o odwzorowaniu z pliku odwzorowań PROJ.4 i stwórz na tej bazie nową lokację</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="148"/>
<source>Display projection information from a georeferenced file (raster, vector or image) and create a new location based on it</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wyświetl informację o odwzorowaniu dla pliku z georeferencją (raster, wektor lub obraz) i stwórz na tej bazie nową lokację</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="149"/>
<source>Display projection information from georeferenced ASCII file containing WKT projection description</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wyświetl informację o odwzorowaniu dla pliku ASCII WKT z georeferencją</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="150"/>
<source>Display projection information from georeferenced ASCII file containing WKT projection description and create a new location based on it</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wyświetl informację o odwzorowaniu dla pliku ASCII WKT z georeferencją i stwórz na tej bazie nową lokację</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="151"/>
<source>Display projection information from georeferenced file (raster, vector or image)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wyświetl informację o odwzorowaniu dla pliku z georeferencją (raster, wektor lub obraz)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="152"/>
Expand Down Expand Up @@ -31704,7 +31712,7 @@ Wtyczka nie zostanie włączona.</translation>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="211"/>
<source>Generate raster of cumulative cost of moving between locations based on cost input raster</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Generuj raster z sumarycznym kosztem przejścia między lokalizacjami na podstawie rastrowej mapy kosztów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="212"/>
Expand Down Expand Up @@ -32159,12 +32167,12 @@ Wtyczka nie zostanie włączona.</translation>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="302"/>
<source>Random location perturbations of vector points</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Losowe lokalne zaburzenia punktów wektorowych</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="303"/>
<source>Randomly partition points into test/train sets</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Losowy podział punktów na grupy treningowe/testowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="304"/>
Expand Down Expand Up @@ -32194,7 +32202,7 @@ Wtyczka nie zostanie włączona.</translation>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="309"/>
<source>Re-project raster from a location to the current location</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wykonaj reprojekcję z lokacji rastra do bieżącej lokacji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="310"/>
Expand Down Expand Up @@ -32229,17 +32237,17 @@ Wtyczka nie zostanie włączona.</translation>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="316"/>
<source>Reclass raster with patches larger than user-defined area size (in hectares)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Reklasyfikuj raster ze skrawkami większymi niż powierzchnia podana przez użytkownika (w ha)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="317"/>
<source>Reclass raster with patches smaller than user-defined area size (in hectares)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Reklasyfikuj raster ze skrawkami mniejszymi niż powierzchnia podana przez użytkownika (w ha)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="318"/>
<source>Reclassify raster greater or less than user-defined area size (in hectares)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Reklasyfikuj raster większy lub mniejszy niż powierzchnia podana przez użytkownika (w ha)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="319"/>
Expand Down Expand Up @@ -32314,7 +32322,7 @@ Wtyczka nie zostanie włączona.</translation>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="333"/>
<source>Remove outliers from vector point data</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Usuń elementy odstające z wektorowej warstwy punktów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="334"/>
Expand Down Expand Up @@ -32354,22 +32362,22 @@ Wtyczka nie zostanie włączona.</translation>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="341"/>
<source>Reproject raster from another Location</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wykonaj reprojekcję rastra z innej lokacji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="342"/>
<source>Reproject vector from another Location</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wykonaj reprojekcję wektora z innej lokacji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="343"/>
<source>Resample raster using aggregation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Resampling rastra poprzez agregację</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="344"/>
<source>Resample raster using interpolation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Resampling rastra poprzez interpolację</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="345"/>
Expand All @@ -32379,12 +32387,12 @@ Wtyczka nie zostanie włączona.</translation>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="346"/>
<source>Rescale the range of category values in raster</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Przeskaluj zakres kategorii w rastrze</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="347"/>
<source>Sample raster at site locations</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Próbkuj raster w punktach (sites)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="348"/>
Expand All @@ -32404,57 +32412,57 @@ Wtyczka nie zostanie włączona.</translation>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="351"/>
<source>Set PostgreSQL DB connection</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Połączenie z bazą PostgreSQL</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="352"/>
<source>Set boundary definitions by edge (n-s-e-w)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Definicje granic poprzez brzegi (N-S-E-W)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="353"/>
<source>Set boundary definitions for raster</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Definicje granic dla rastra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="354"/>
<source>Set boundary definitions from raster</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Definicje granic z rastra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="355"/>
<source>Set boundary definitions from vector</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Definicje granic z wektora</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="356"/>
<source>Set boundary definitions to current or default region</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ustaw granice do bieżącego lub domyślnego regionu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="357"/>
<source>Set color rules based on stddev from a map&apos;s mean value</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Reguły kolorów na podstawie odchylenia standardowego z wartości średnich mapy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="358"/>
<source>Set general DB connection</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Połączenie z bazą danych</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="359"/>
<source>Set general DB connection with a schema (PostgreSQL only)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Połączenie z bazą danych ze schematem (tylko PostgreSQL)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="360"/>
<source>Set raster color table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tabela kolorów rastra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="361"/>
<source>Set raster color table from existing raster</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tabela kolorów rastra na podstawie istniejącego rastra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="362"/>
Expand All @@ -32464,32 +32472,32 @@ Wtyczka nie zostanie włączona.</translation>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="363"/>
<source>Set raster color table from user-defined rules</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tabela kolorów rastra na podstawie reguł użytkownika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="364"/>
<source>Set region to align to raster</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Region dopasowany do rastra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="365"/>
<source>Set the region to match multiple rasters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Region dopasowany do wielu rastrów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="366"/>
<source>Set the region to match multiple vectors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Region dopasowany do wielu wektorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="367"/>
<source>Set user/password for driver/database</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Konto/hasło dla sterownika/bazy danych</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="368"/>
<source>Sets the boundary definitions for a raster map</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Definicje granic dla mapy rastrowej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="369"/>
Expand Down

0 comments on commit 1d8be1d

Please sign in to comment.